مقاله مقايسه باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران بر مبناي متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل، تحصيلات، شغل و وضعيت مسکن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران بر مبناي متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل، تحصيلات، شغل و وضعيت مسکن
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي دنياي عادلانه براي خود
مقاله باورهاي دنياي عادلانه براي ديگران
مقاله جنسيت
مقاله وضعيت تاهل
مقاله تحصيلات
مقاله شغل
مقاله وضعيت مسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف مقايسه باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران بر مبناي جنسيت، وضعيت تاهل، تحصيلات، شغل و وضعيت مسکن به مرحله اجرا درآمد. به همين منظور از جامعه آماري شهر اصفهان (شامل کليه مردان و زنان ۱۷ سال به بالا) تعداد ۱۱۷۶ نفر به صورت نمونه گيري چند مرحله اي از کوچه هاي قسمت هاي مختلف شهر براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران از لايپکوس و همکاران (۱۹۹۶) بوده که داراي ۱۶ سوال مي باشد. داده هاي حاصله با استفاده از آزمون t گروه هاي مستقل، تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي LSD مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصله حاکي از آن بود که مردان و زنان در باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران داراي تفاوت معني داري با يکديگر نيستند (P>0.05). همچنين افراد متاهل و مجرد نيز تفاوتي در باورهاي دنياي عادلانه براي خود و ديگران با يکديگر نداشتند (P>0.05). گروه هاي سني مختلف صرفا در باورهاي دنياي عادلانه براي خود با يکديگر تفاوت معني داري را نشان دادند (P<0.05). نتيجه آزمون تعقيبيLSD  نشان داد که در باورهاي دنياي عادلانه براي خود گروه سني ۱۷ تا ۲۱ سال نسبت به گروه سني ۴۲ سال و بالاتر داراي باورهاي دنياي عادلانه بالاتري هستند. در گروه هاي تحصيلي نيز بين افراد داراي تحصيلات مختلف فقط در باورهاي دنياي عادلانه براي خود تفاوت معني داري وجود داشت (P<0.05). نتايج آزمون تعقيبي LSD نشان داد که گروه راهنمايي و فوق ديپلم نسبت به گروه ليسانس داراي باورهاي دنياي عادلانه بالاتري هستند. بين گروه هاي شغلي مختلف نيز در باورهاي دنياي عادلانه براي خود تفاوت معني داري(P<0.05)  بدست آمد. در گروه هاي شغلي گروه کارمند و فرهنگي از گروه کارگر و راننده داراي باورهاي دنياي عادلانه سطح بالاتري بودند و گروه کارگر از آزاد و فني، دانشجو و محصل، خانه دار، پزشک و دامپزشک داراي باورهاي دنياي عادلانه براي خود پايين تري بودند. گروه آزاد و فني، دانشجو و محصل، خانه دار و پزشک و دامپزشک از گروه راننده داراي باورهاي دنياي عادلانه نيرومندتري بودند. بالاخره در گروه هاي داراي وضعيت مسکن متفاوت نيز فقط در باورهاي دنياي عادلانه براي خود تفاوت معني داري (P<0.05). وجود داشت. آزمون تعقيبي LSD نشان داد که افراد داراي منزل شخصي نسبت به افراد داراي منزل رهن و اجاره داراي باورهاي دنياي عادلانه بالاتري بودند.