مقاله مقايسه باکتريهاي سطح و مرکز لوزه در بيماران تونسيلکتومي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه باکتريهاي سطح و مرکز لوزه در بيماران تونسيلکتومي شده
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري
مقاله تونسيلکتومي
مقاله لوزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجعتي حقي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قزويني كيارش
جناب آقای / سرکار خانم: عرب خاني رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژادآرياني فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هيپرتروفي آدنوتونسيلار مزمن به عفونت تحت باليني پارانشيم لوزه ها اطلاق مي گردد که به اشکال باليني گوناگون تظاهر مي کند. درمان قطعي اين بيماري انجام عمل جراحي تونسيلکتومي است. از آن جايي که ميکروارگانيسم هاي مرکز لوزه در بروز تونسيليت دخيل هستند، آگاهي از باکتري هاي عمق لوزه در صورت تفاوت با باکتري هاي سطح لوزه، اهميت پيدا مي کند.
روش کار: تعداد ۵۴ بيمار (۲۹ پسر، ۲۵ دختر) مراجعه کننده جهت تونسيلکتومي يا آدنوتونسيلکتومي در طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ در بيمارستان دانشگاهي قائم (عج) مشهد در محدوده سني ۱۵-۳ سال وارد مطالعه شده و جرم هاي هوازي و بي هوازي سطح و عمق لوزه ها با اسمير و کشت تعيين و مقايسه گرديدند.
نتايج: در اين مطالعه شايع ترين باکتري هوازي در سطح و عمق هر دو لوزه چپ و راست استرپتوکوک ويريدنس بود. در درجه بعدي استافيلوکوک اورئوس بود که تفاوت چشم گيري بين ارگانيسم هاي کشت شده در سطح و مرکز لوزه وجود نداشت. شايع ترين ارگانيسم هاي بي هوازي کشت شده کوکسي بي هوازي گرم منفي (وايلونلا) و در درجه بعدي کوکسي گرم مثبت بي هوازي (پپتواسترپتوکوک) بود.
نتيجه گيري: با به کارگيري تکنيک هاي مناسب در جداسازي جرم هاي سطح لوزه ها با ضريب اطمينان بالايي ميکروارگانيسم هاي موجود در عمق لوزه را مي توان شناسايي کرد.