مقاله مقايسه برآورد درد توسط بيماران و پرستاران ترياژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه برآورد درد توسط بيماران و پرستاران ترياژ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله پرستار
مقاله ترياژ
مقاله اورژانس
مقاله مقياس سنجش عددي درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدانلو معصومه (مهناز)
جناب آقای / سرکار خانم: سيدفاطمي نعيمه
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسام مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: كنترل درد توسط تيم درماني وابسته به برآورد صحيح آنان از درد است. درد تجربه اي شخصي است و تجربه قبلي فرد از آن بر اعتبار گزارش فرد از درد تاثير مي گذارد. اين مطالعه با هدف مقايسه برآورد بيماران با پرستاران ترياژ بخش اورژانس از درد طراحي و اجرا شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي روي بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس مركز آموزشي و درماني ۵ آذر گرگان و ۱۶ پرستار ترياژ بخش اورژانس، در سال ۱۳۸۶ انجام شد. ۱۰۰ نمونه به روش مبتني بر هدف وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه اطلاعات جمعيت شناختي و «مقياس سنجش عددي درد» بود. ابتدا پرستار ترياژ در بدو ورود شدت درد بيمار را ثبت نمود. بيمار نيز شدت درد خود را با استفاده از مقياس NRS تحت نظارت كمك پژوهشگر بيان و ثبت نمود. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ويلكاكسون و ضريب همبستگي اسپيرمن در نرم افزار SPSS 16 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: حداقل نمره شدت درد ثبت شده توسط بيماران ۵ بود؛ ۹۰% بيماران برآورد شديد از درد خود داشتند. هرچه برآورد بيماران از درد افزايش يافت، پرستاران شدت درد را كمتر گزارش كردند و بالعكس، وقتي بيمار شدت درد را كمتر برآورد كرد، پرستاران شدت درد را بيشتر برآورد كردند. ميانگين نمره شدت درد ثبت شده توسط پرستاران (۲٫۱±۷٫۶۰) كمتر از شدت درد ثبت شده توسط بيماران (۱٫۲۶±۹٫۱۳) و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p=0.001).
نتيجه گيري: برآورد بيماران از درد و پرستاران بخش ترياژ همخواني ندارد و در بسياري مواقع برعكس يكديگر است.