مقاله مقايسه برخي از جنبه هاي محتوايي و شکلي غزليات شمس و معارف بها ولد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات عرفاني از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه برخي از جنبه هاي محتوايي و شکلي غزليات شمس و معارف بها ولد
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوي
مقاله بها ولد
مقاله خالقيت خداوند
مقاله تسبيح خداوند
مقاله محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرگونه بررسي و شناخت آثار و افکار مولوي بدون توجه به منابع فکري و تحصيلي او جامع نيست. از ميان اين منابع، آنچه بيشتر جلب نظر مي کند، سه ماخذ است: قرآن کريم، شعر و نثر فارسي، و تعليمات بها ولد، پدر او که در کتاب معارف آمده است. در اين مقاله به همين منبع سوم توجه شده و مقايسه اي بين محتواي معارف با غزليات شمس صورت گرفته است. از ميان موضوعات مشترک مطرح در هر دو متن، عمدتا به موضوع هايي پرداخته شده که منشا قرآني دارد  و از آن طريق، به متون عرفاني ديگر و از آنجا به کتاب معارف و سپس به غزليات شمس راه يافته است. اگر چه اين موضوع ها در غزليات شمس جامه نظم پوشيده، نوع تفکر و برداشت از آيات و شيوه بيان مطالب، همان گونه است که در کتاب معارف آمده است. از جمله موضوع ها، خالقيت و فاعليت خداوند است. دوم منحصر نبودن تسبيح خداوند به انسان است. سوم، آفرينش خداوند بر اساس فضل و کرم و مساله مترتب برآن يعني ترک اسباب است. اين اشتراک ديدگاه ها همچنين در به کارگيري زبان روزمره و محاوره و سبک موعظه و بيان منبري نيز در هر دو متن قابل تبيين است.