مقاله مقايسه برخي از روابط تجربي در برآورد زمان تمرکز در حوضه آبخيز ميمه استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله پژوهش آب ايران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه برخي از روابط تجربي در برآورد زمان تمرکز در حوضه آبخيز ميمه استان ايلام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان تمرکز
مقاله استان ايلام
مقاله زمان پيمايش
مقاله هيدرولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادنيا فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي نورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي مقدم رائد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي زماني از جمله پارامترهايي هستند که در اکثر مدل هاي هيدرولوژيکي و هيدروليکي استفاده مي شوند. متداول ترين پارامترهاي زماني مورد استفاده در هيدرولوژي زمان تمرکز است. زمان تمرکز مدت زماني است که آب از دورترين نقطه حوضه به نقطه خروجي برسد. زمان تمرکز در طراحي سرريزها، برآورد حجم سيلاب، تهيه هيدروگراف سيل و بسياري از آناليزهاي هيدرولوژيکي ديگر مورد نياز است. تا به حال روش هاي بسياري براي برآورد زمان تمرکز ارائه شده است که هدف از اين تحقيق انتخاب بهترين روش از روش هاي برآورد زمان تمرکز در حوضه آبخيز ميمه در استان ايلام است. جهت برآورد زمان تمرکز واقعي بازه هاي مورد مطالعه از روش صحرايي مبتني بر اندازه گيري زمان پيمايش آب با استفاده از محلول نمک استفاده شد. جهت انتخاب بهترين روش از روش هاي تجربي برآورد زمان تمرکز در حوضه مورد مطالعه درصد اختلاف مقادير بدست آمده از روابط تجربي با مقادير اندازه گيري شده در روش صحرايي تعيين شد و مشخص شد که روش هاي کرپيچ و چاو و هيدروگراف استدلالي جوابهاي نسبتا خوبي ارايه دادند.