مقاله مقايسه برخي خصوصيات اسپرم شناختي فيل ماهي (Huso huso Linnaeus ,1768) پرورشي و وحشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه برخي خصوصيات اسپرم شناختي فيل ماهي (Huso huso Linnaeus ,1768) پرورشي و وحشي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرماتوکريت
مقاله تراکم اسپرم
مقاله درصد تحرک اسپرم
مقاله طول دوره تحرک اسپرم
مقاله فيل ماهي پرورشي و وحشي (Huso huso Linnaeus,1768)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مددي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بني اسماعيلي سيده يلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي اين مطالعه که به مدت ۳ ماه از اسفند ۱۳۷۶ تا ارديبهشت ۱۳۸۷ در مجتمع تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد مرجاني گرگان صورت پذيرفت، خصوصيات حرکتي (طول دوره تحرک و درصد تحرک اسپرم)، اسپرماتوکريت و تراکم اسپرم در ۱۱ مولد وحشي و ۱۲ مولد پرورشي مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين طول دوره تحرک اسپرم (ثانيه)، درصد تحرک اسپرم (درصد)، تراکم اسپرم (۱۰۹×) و اسپرماتوکريت (درصد) در فيل ماهي وحشي به ترتيب ۳۹۹٫۰۹±۲۳٫۱۱، ۸۳٫۶۴±۲٫۰۱، ۱۵٫۲۲±۳٫۴۶ و ۵٫۸۸±۱٫۳۶ و در فيل ماهيان پرورشي به ترتيب ۱۹۹٫۳۵±۲۹٫۰۲، ۷۴٫۲۲±۲٫۴۰، ۸٫۳۷±۰٫۲۴ و ۳٫۲۱±۰٫۲۹ اندازه گيري شد. بررسي ها نشان داد كه بين طول دوره تحرک اسپرم و درصد تحرک در فيل ماهيان وحشي و پرورشي اختلاف معني داري وجود داشت اما بين تراکم اسپرم و اسپرماتوکريت فيل ماهيان وحشي و پرورشي اختلاف معني داري وجود نداشت.