مقاله مقايسه برخي شاخص هاي فني در روش هاي کم خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۷۹ تا ۶۹۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه برخي شاخص هاي فني در روش هاي کم خاک ورزي و خاک ورزي مرسوم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک ورزي مرسوم
مقاله کم خاک ورزي
مقاله ديسک
مقاله کولتيواتور
مقاله گاو آهن دوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان الياس
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت عمليات آماده سازي زمين براي کشت محصولات مختلف در مناطق گوناگون نيازمند دسترسي به شاخص ها و اطلاعاتي در مورد شرايط، چگونگي، مزايا و معايب انجام روش هاي گوناگون خاک ورزي است. اين تحقيق در تابستان سال ۱۳۸۲ در يک خاک رسي حاوي بقاياي گندم در ايستگاه تحقيقات کشاورزي شاوور واقع در شمال اهواز اجرا شد. آزمايش ها به صورت بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و با شش تيمار انجام شد. تيمارها شامل روش هاي خاک ورزي مرسوم به صورت شخم برگردان به عمق+۲۰cm دوبار ديسک+ماله (T1)، دوبار ديسک سبک به عمق+۸-۱۰cmماله (T2)، دوبار ديسک سنگين به عمق +۱۲-۱۵cmماله (T3)، کولتيواتور به عمق +۱۰cmماله (T4)، کولتيواتور به عمق+۱۵cm ماله (T5) و گاوآهن دوار به عمق (T6) 5cm بود. نتايج نشان داد که ميزان مصرف سوخت در روش هاي T2 تا T6 به ترتيب به ميزان ۵۷، ۵۱، ۶۷، ۵۴ و ۶۹ درصد نسبت به روش مرسوم، با ۴۹ ليتر در هکتار، کاهش يافت. کل زمان مورد نياز در سيستم هاي خاک ورزيT2  تا T6 به ترتيب به ميزان ۴۲، ۴۶، ۴۲، ۵۴ و ۴۴ درصد نسبت به روش مرسوم، با ۴٫۴۱ ساعت بر هکتار، کاهش يافت. ظرفيت مزرعه اي در روش هاي T2 تا T6 نسبت به روش مرسوم، با ۰٫۲۲۷ هکتار بر ساعت، به ترتيب به ميزان ۲٫۴، ۲٫۲، ۲٫۴، ۱٫۸ و ۲٫۳ برابر افزايش يافت. قطر متوسط وزني کلوخه ها(MWD) در T2 تا T5 نسبت به روش مرسوم با ميانگين ۱٫۹۲ سانتي متر، به ترتيب به ميزان ۲۹، ۲۱، ۱۰ و ۵ درصد بيشتر و در T6به ميزان ۶ درصد کمتر شد. هزينه خاک ورزي T2 تا T6 نسبت به روش مرسوم با هزينه ۵۰۰۰۰۰ ريال بر هکتار، به ترتيب به ميزان ۴۰، ۳۲، ۵۴، ۵۰ و ۶۰ درصد کاهش نشان داد.