مقاله مقايسه برخي عناصر غذايي در برگ شش گونه اکاليپتوس و رابطه آن با خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه برخي عناصر غذايي در برگ شش گونه اکاليپتوس و رابطه آن با خاک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس
مقاله عناصر غذايي
مقاله تجزيه برگ
مقاله ازت
مقاله فسفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سردابي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرآني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف بررسي احتمال تاثير منفي جنگلکاري اکاليپتوس بر حاصلخيزي خاک و تغذيه گونه هاي مختلف اکاليپتوس و اختلاف شش گونه مورد بررسي از نظر اندازه سه عنصر ازت، پتاسيم و فسفر در برگ ها، در يك توده ۲۴ ساله در استان گيلان و در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار، با استفاده از گونه هاي Eucalyptus camaldulensis، E. macarthurii، E. maidenii، E. rubida،E. saligna  و  E. viminalis انجام گرفت. در هر واحد آزمايشي ۱۰۰ اصله درخت به فاصله ۲×۲ متر كاشته شده بود كه سه اصله به صورت تصادفي انتخاب شد و براي تجزيه شيميايي و تعيين مقدار عناصر ازت، فسفر و پتاسيم در برگ ها، نمونه برداري از يک سوم انتهايي تاج درخت انجام شد. نتايج نشان داد که ميان تيمارها فقط از نظر درصد ازت، اختلاف معني دار مشاهده مي شود. کمترين مقدار ازت به گونهE. maidenii  مربوط بود و پنج گونه ديگر اختلاف معني داري نداشتند. همچنين رابطه رگرسيون ميان درصد پتاسيم برگ هاي اکاليپتوس و دو خصوصيت خاک شامل درصد فسفر و درصد پتاسيم و ميان درصد فسفر برگ هاي اکاليپتوس و درصد فسفر خاك معني دار بود. با مقايسه عناصر غذايي برگ ها و خاک زيرآشکوب، کمبودي در برگ ها مشاهده نشد و به نظر مي رسد جنگلکاري اکاليپتوس تاثير منفي بر حاصلخيزي خاک و رشد درختان اکاليپتوس ندارد.