مقاله مقايسه برخي پارامترهاي اسپرم شناختي و بيوشيميايي سمن ماهي سفيد مولد (Rutilus frisii kutum kamensky 1901) در زمان هاي مختلف مهاجرت توليدمثلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه برخي پارامترهاي اسپرم شناختي و بيوشيميايي سمن ماهي سفيد مولد (Rutilus frisii kutum kamensky 1901) در زمان هاي مختلف مهاجرت توليدمثلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد
مقاله زمان مهاجرت توليدمثلي
مقاله پارامترهاي اسپرم شناختي
مقاله بيوشيميايي
مقاله سمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تكه شارمين
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سوداگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر زمان مهاجرت توليدمثلي مولدين ماهي سفيد به رودخانه شيرود روي برخي پارامترهاي اسپرم شناختي (طول دوره تحرك اسپرم، تحرك اسپرم، اسپرماتوكريت، تراكم اسپرم و حجم اسپرم) و بيوشيميايي (يون هاي سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، pH، پروتئين كل، گلوكز و كلسترول) سمن بررسي شد. به اين منظور زمان مهاجرت توليدمثلي مولدين به سه دوره تقسيم و از ۳۰ ماهي نر نمونه برداري شد. براي اندازه گيري درصد و طول دوره حرکت اسپرم از ميکروسکوپ فازکنتراست مجهز به دوربين و متصل به كامپيوتر استفاده شد. براي اندازه گيري اسپرماتوكريت پس از سانتريفوژ كردن لوله هاي ميكرو محتوي سمن با استفاده از ميكروهماتوكريت خوان، درصد اسپرم به پلاسماي سمن اندازه گيري شد. غلظت اسپرم با روش استاندارد هماسيتومتري با واحد ۱۰۹× در هر ميلي ليتر سمن محاسبه گرديد. ميزان pH نيز توسط pH متر اندازه گيري شد. اندازه گيري يون هاي سديم و پتاسيم به وسيله دستگاه فليم فتومتر، يون هاي كلسيم و منيزيم و همچنين گلوكز، كلسترول و پروتئين کل با دستگاه اسپكتروفتومتر صورت گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه طول دوره تحرك اسپرم، درصد تحرك اسپرم و يون پتاسيم (P<0.01) همچنين اسپرماتوكريت، تراكم اسپرم، يون كلسيم و pH در زمان هاي مختلف مهاجرت توليدمثلي مولدين ماهي سفيد اختلاف معني داري (P<0.05) داشت. اما حجم اسپرم دهي، سديم، منيزيم، گلوكز، پروتئين كل و كلسترول در زمان هاي مختلف مهاجرت توليدمثلي مولدين ماهي سفيد اختلاف معني داري (P>0.05) نداشت.