مقاله مقايسه بريس عملكردي با و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه بريس عملكردي با و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب هاي تاندون
مقاله تاندون آشيل
مقاله ميله ها (وسايل كمكي ارتوپدي)
مقاله كف پا
مقاله رباط كشكك زانو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراض پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پارگي تاندون آشيل يك عارضه ناتوان كننده است و حدود ۱۱ تا ۱۸ درصد كل پارگي هاي تاندوني را به خود اختصاص مي دهد.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه تاثير بريس عملكردي با و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا بر قدرت فلكسيون كف پا و ميزان رضايت بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه شبه تجربي در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران انجام شد. ۱۷ بيمار با پارگي تاندون آشيل وارد مطالعه شدند كه ۳ نفر در مراحل پي گيري حذف و تنها ۱۴ نفر مطالعه را به پايان رساندند. اين افراد به طور اتفاقي در دو گروه تقسيم بندي شدند. ميزان رضايت، قدرت پلانتار فلكشن و نيز محيط كاف بيماران اندازه گيري شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوجي و اسميرونوف كولموگروف تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در مورد محيط كاف و قدرت پلانتار فلكشن تفاوت معني داري بين دو مرحله قبل و بعد از مداخله در هر گروه وجود داشت (براي محيط كاف در هر دو گروه و قدرت فلكسيون كف پا در گروه با تحمل وزن از تاندون پاتلا P=0.001 و براي در گروه بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا P=0.002). هيچ تفاوت معني داري بين دو گروه بعد از مداخله در مورد هيچ يك از متغيرها وجود نداشت.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها؛ هر دو نوع ارتز در افزايش قدرت پلانتار فلكشن و كاهش حجم كاف بيماران موثر بودند ولي هيچ تفاوتي بين ارتزها از نظر ميزان تاثير بر متغيرها وجود نداشت.