مقاله مقايسه بهداشت رواني، رضايت زناشويي و ابراز وجود والدين دانش آموزان کم توان ذهني و عادي در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه بهداشت رواني، رضايت زناشويي و ابراز وجود والدين دانش آموزان کم توان ذهني و عادي در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت رواني
مقاله رضايت زناشويي
مقاله ابراز وجود
مقاله والدين
مقاله کم تواني ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدين مختار
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: ملکي صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي مقايسه اي بهداشت رواني، رضايت زناشويي و ابراز وجود والدين دانش آموزان (دختر و پسر) کم توان ذهني و عادي اجرا شده است. براي گردآوري اطلاعات، پرسشنامه هاي بهداشت رواني (SCL-25)، رضايت زناشويي (ENRICH) و ابراز وجود (ASRI) بر روي ۴۱۴ مورد از والدين دانش آموزان (دختر و پسر) کم توان ذهني و عادي اجرا شد. ميانگين داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون t گروههاي مستقل تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که بين بهداشت رواني، رضايت زناشويي و ابراز وجود والدين دانش آموزان (دختر و پسر) کم توان ذهني و عادي تفاوت معناداري در سطح (P<0.01) وجود دارد. با توجه به يافته هاي پژوهش تشکيل کلاسهاي آموزش خانواده با هدف آموزش والدين دانش آموزان کم توان ذهني و معلول در مدارس استثنايي و کمک مالي از طرف دولت به اين گروه از والدين پيشنهاد مي گردد.