مقاله مقايسه بهداشت رواني دانشجويان داراي تجربه خشونت خانوادگي و بدون تجربه خشونت خانوادگي در دوران کودکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۹۲ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه بهداشت رواني دانشجويان داراي تجربه خشونت خانوادگي و بدون تجربه خشونت خانوادگي در دوران کودکي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه خشونت
مقاله بهداشت رواني
مقاله خشونت فيزيکي
مقاله خشونت رواني
مقاله دوران کودکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنقاش تهراني سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه لوييان مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات تجربه خشونت در دوران کودکي، بر سلامت روان در دوران بزرگسالي انجام شد. در اين مطالعه که در ميان ۱۰۱ نفر از دانشجويان کارشناسي و پزشکي دانشگاه تهران، شامل ۴۰ دختر و ۶۱ پسر انجام شد، سلامت روان آزمودني ها به وسيله پرسشنامه سلامت  عمومي گلدبرگ (GHQ-28) و تجربه خشونت با استفاده از پرسشنامه خشونت خانوادگي سنجيده شد. سپس داده هاي پژوهش از طريق روش مقايسه ميانگين ها، آزمون t مستقل و تحليل واريانس يک راهه (ANOVA)، با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزيه و تحليل شد. تجربه خشونت در دوران کودکي ميزان اضطراب، افسردگي و اختلال در عملکرد اجتماعي آزمودني ها را افزايش و سلامت روان آزمودني ها را کاهش مي دهد. همچنين بين نوع خشونت تجربه شده، به لحاظ رواني يا جسماني بودن، با ميزان اضطراب، افسردگي، اختلال در عملکرد اجتماعي و سلامت روان رابطه وجود داشت. همچنين بين تجربه خشونت و نوع آن با نشانه هاي جسماني رابطه اي مشاهده نشد. به جز نتايج به دست آمده درباره نشانه هاي جسماني ساير يافته هاي پژوهش با يافته هاي حاصل از مطالعات انجام شده در ساير فرهنگ ها همخواني داشت.