مقاله مقايسه بين نارسايي هاي شناختي و مولفه هاي فراشناخت با توجه به متغير تعديلي ميزان سوانح شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه بين نارسايي هاي شناختي و مولفه هاي فراشناخت با توجه به متغير تعديلي ميزان سوانح شغلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي هاي شناختي
مقاله مولفه هاي فراشناخت
مقاله سوانح شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براتي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش نقش تعديلي متغير سانحه شغلي را در رابطه بين نارسايي هاي شناختي و مولفه هاي فراشناخت مورد بررسي قرار داد.
روش: پژوهش حاضر از نوع رابطه اي است. جامعه آماري ۴۷۲۶ نفر از كليه كاركنان زن و مرد (رسمي و غير رسمي) يك كارخانه توليد ماشين در سال ۱۳۸۶ بودند. در نهايت ۲۵۴ نفر به عنوان نمونه آماري مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسش نامه نارسايي هاي شناختي و (CFQ) و پرسش نامه فراشناخت (MCQ) ابزار جمع آوري داده ها بودند. شركت كنندگان بر اساس ميزان سوانح به دو گروه با سوانح و بدون سوانح تقسيم شدند. به منظور بررسي ارتباط و مقايسه بين متغيرها از روش هاي آمار توصيفي مناسب، همبستگي، آزمون T مستقل و تحليل عاملي استفاده شد.
يافته ها: بين دو گروه از نظر ميزان فراشناخت و نارسايي هاي شناختي تفاوت معني دار وجود داشت. همچنين رابطه بين نارسايي هاي شناختي و مولفه هاي فراشناخت در دو گروه معني دار بود.
نتيجه گيري: نارسايي شناختي در سنخ صبح (افرادي كه بيشترين آگاهي و هوشياري را در صبح دارند) از افراد سنخ عصر (افرادي كه بيشترين آگاهي و هوشياري را در عصر دارند) بيشتر است. با توجه به اين نكته، با گماردن افراد سنخ عصر به مشاغلي كه نوبت كاري و شيفت شبانه دارند، مي توان از سانحه پيشگيري كرد.