مقاله مقايسه تاثيرات درماني با فلوتاميد خوراکي و داکسي سايکلين در آکنه متوسط خانم ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثيرات درماني با فلوتاميد خوراکي و داکسي سايکلين در آکنه متوسط خانم ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکنه ولگاريس
مقاله فلوتاميد
مقاله داکسي سايکلين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدالت خواه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرضي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري قوچاني مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آکنه ولگاريس (Vulgaris Acne) التهاب مزمن واحدهاي پيلوسباسه مي باشد. انواع شديد مي تواند منجر به بروز اسکارهاي قابل توجه در پوست صورت و تنه و همچنين عوارض رواني شود. آنتي آندروژن ها در درمان آکنه خانم ها به عنوان يکي از درمان هاي بسيار مناسب و موثر شناخته شده و علاوه بر آکنه، ساير مشکلات توام آندروژنيک را نيز درمان مي نمايد. مقاومت دارويي و عود حين درمان نيز در اين داروها مطرح نمي باشد. هدف در اين مطالعه مقايسه تاثيرات فلوتاميد خوراکي و داکسي سايکلين در آکنه متوسط خانم ها است.
روش کار: مطالعه حاضر، يک کارآزمائي باليني تصادفي شده و ارزيابي کور مي باشد. اين مطالعه بر روي ۶۲ نفر خانم مبتلا به آکنه متوسط صورت گرفت و بيماران به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. گروه مورد، روزانه ۲۵۰ ميلي گرم فلوتاميد خوراکي و گروه شاهد، روزانه ۱۰۰ ميلي گرم داکسي سايکلين دريافت نمودند. علاوه بر آن هر دو گروه روزانه دو بار با کليندامايسين موضعي ۱% تحت درمان قرار گرفتند. طول دوره درمان ۶ ماه بود. براي گروه مورد، قبل از شروع درمان و ۲ ماه پس از درمان تست هاي کبدي انجام گرديد. ارزيابي بهبودي بيماران در انتهاي هر ۲ ماه در طول دوره درمان انجام شد و عوارض احتمالي داروها نيز ثبت گرديد. براي تحيل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و همچنين آزمون تي و کاي دو و نرم افزار آماريSPSS  نسخه ۱۶ استفاده شد. P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سني و انحراف معيار بيماران دو گروه ۱۹٫۲۷±۳٫۵۵ بود. تفاوت ميانگين سني در دو گروه معني دار نبود (P>0.64) کاهش ضايعات کومدوني در ناحيه صورت در گروه مورد بهتر بود(P<0.01) . کاهش در ميانگين شاخص شدت آکنه (Acne Severity Index) در گروه مورد بيشتر از گروه شاهد بود و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.002) ميانگين رضايتمندي بيمار از نتايج درماني در گروه فلوتاميد بيشتر از گروه داکسي سايکلين بود و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P<0.001) تحمل داروها در هر دو گروه خوب بود و تست هاي کبدي در در گروه مورد افزايش خفيف در آلکالين فسفاتاز را در ۲ مورد نشان داد ولي نياز به قطع دارو بوجود نيامد.
نتيجه گيري: فلوتاميد خوراکي در دوز۲۵۰ ميلي گرم در روز در درمان آکنه موثرتر و بهتر از۱۰۰ ميلي گرم داکسي سايکلين در روز بود. بيماران در گروه مورد رضايتمندي بيشتري از درمان داشتند. عوارض دارويي در اين مطالعه در هر دو گروه ناچيز بود با اين وجود براي استفاده از فلوتاميد در درمان آکنه به ملاحظات آزمايشگاهي مناسبي در طول درمان نياز مي باشد.