مقاله مقايسه تاثيرکامپوزيتهاي تقويت شده با فايبر Polyethylene و فايبر Glass بر مقاومت به شکست اينله بريج هاي کامپوزيتي (In vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثيرکامپوزيتهاي تقويت شده با فايبر Polyethylene و فايبر Glass بر مقاومت به شکست اينله بريج هاي کامپوزيتي (In vitro)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزيت تقويت شده با فايبر
مقاله اينله بريج FRC
مقاله مقاومت به شکست
مقاله نوع فايبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كندي بيدگلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به افزايش کاربرد رزين کامپوزيت هاي تقويت شده با فايبر (Fiber Reinforced Composite) در دندانپزشکي و تاثير نوع فايبر بر تقويت اين کامپوزيت ها، اين مطالعه با هدف تعيين اثر دو نوع فايبر به کار رفته در ساخت frame work بر مقاومت به شکست بريج هاي FRC خلفي بالا انجام شد.
مواد و روش ها: اين بررسي به صورت تجربي (Experimental) در شرايط In vitro بر روي ۲۰ اينله بريج FRC با مدل کلينيکي جايگزيني پره مولر دوم بالا در دو گروه (گروه اول: ۱۰ اينله بريج تقويت شده با فايبر گلاس و گروه دوم: ۱۰ اينله بريج تقويت شده با فايبر پلي اتيلن) انجام شد. دندان ها پس از تراش با طرح انتخابي Proximal box و ساخت PDL مصنوعي با ماده قالب گيري پلي اتر در آکريل خودپخت(PMMA)  با فاصله  mm 7مانت شدند، پس از ساخت بريجها به صورت Direct نمونه ها ابتدا در دستگاه (۵۰۰۰ cycles, 5oc/55oc, dwell time 30s, interval 2s) Thermo cycling قرار گرفتند و سپس توسط دستگاه (Zwick/Roell/Germany) Universal Testing Machine با زاويه ۹۰o و سرعت ۱ mm/min تحت Load نهايي قرار گرفتند و منحني اعمال نيرو تا شکست نمونه ها ثبت گرديد. با توجه به آزمون آماري Kolmogrov اعداد به دست آمده در هر دو گروه از توزيع نرمال تبعيت مي کردند مقايسه دو گروه با تست Independent Sample T Test انجام شد .
يافته ها: ميزان مقاومت به شکست براي بريجهاي حاوي فايبر گلاس ۲۰۶±۵۴۱ نيوتن و براي بريجهاي حاوي فايبر پلي اتيلن ۲۴۷±۴۶۹ نيوتن بود و اختلاف معنا داري بين دو گروه وجود نداشت(P=0.491) . همچنين در بررسي نوع و محل شکست بيشترين درصد شکستگي در هر دو گروه از ميانه پونتيک به سمت کانکتور ديستالي (اباتمنت مولر) و بصورت  crackمشاهده شد. شکستگي در هر دو گروه، در پوشش سطحي کامپوزيت  رخ داد و فريم ورک آن سالم ماند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد کاربرد هر دو نوع فايبر پلي اتيلن و گلاس با ساختار مشابه (Braided) در ساخت بريجهاي FRC به روش مستقيم در ناحيه خلفي فک بالا با هم قابل مقايسه بوده و از مقاومت کافي برخورداراند. بنابراين ساختار فايبر مهمتر از نوع آن بر مقاومت به شکست بريجهاي FRC موثر مي باشد.