مقاله مقايسه تاثير آب و بتادين بر ميزان باکتريوري در شستشوي پرينه هنگام سوندگذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش پرستاري از صفحه ۲۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آب و بتادين بر ميزان باکتريوري در شستشوي پرينه هنگام سوندگذاري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب
مقاله بتادين
مقاله باکتريوري
مقاله شستشوي پرينه
مقاله سوندگذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرياني خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: كلاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: متوسليان منيره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهناز فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيرياني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سونداژ ادراري يکي از روش هاي اصلي در درمان و مراقبت بيماران مي باشد و پيدايش باکتريوري با علايم و عوارض نامطلوب و کاهش کيفيت خدمات بهداشتي درماني همراه است. به کارگيري هر اقدام ايمن و مقرون به صرفه در کاهش يا جلوگيري از بروز آن اهميت دارد. يکي از آن ها استفاده از محلول هاي ضدعفوني است. به نظر مي رسد انجام کار به روش تميز نسبت به استريل نيز بدون خطر باشد و استفاده از آب از نظر اقتصادي، سهولت دسترسي، نداشتن عوارض بر محلول هاي آنتي سپتيک ارجحيت دارد بنابراين اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير آب و بتادين بر ميزان باکتريوري در شستشوي پرينه هنگام سوندگذاري انجام شد.
روش: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي شاهددار است که در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت، نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر از بيماران زن بستري در بخش زنان بيمارستان شهيد صدوقي يزد بودند که به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آب و بتادين تقسيم شدند. ابتدا مشخصات دموگرافيک ثبت و سپس نمونه کشت ادرار به آزمايشگاه ارسال و بيماران سوندگذاري شدند. براي يک گروه در شستشوي پرينه آب و گروه ديگر از بتادين استفاده شد. هنگام خروج سوند نمونه ادرار به آزمايشگاه ارسال گرديد و نتايج باکتريوري بيشتر از ۱۰۳ و نوع ميکروارگانيسم مشخص شده ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان بروز باکتريوري در دو گروه (%۱۸٫۳) بود و به تفکيک گروه ها: آب (%۲۰) و بتادين (%۱۶٫۷) باکتريوري داشتند که تست دقيق فيشر اختلاف معناداري بين دو گروه نشان نداد (p=0.5). و همچنين از نظر ميکروارگانيسم مولد عفونت ادراري به تفکيک گروه ها: آب: استافيلوکوک آئروس (%۶٫۶۵)، اشيرشياکلي (%۱۰) وانتروکوک (%۳٫۳۵) و بتادين: کوکسي گرم مثبت (%۳٫۳۵)، استافيلوکوک (%۳٫۳۵)، استرپتوکوک (%۳٫۳۵) و اشيرشياکلي (%۶٫۶۵) بود که آزمون آماري کاي اسکوئر بين دو گروه اختلاف معناداري نشان نداد (p=0.5).
نتيجه گيري: فراواني باکتريوري و ميکروارگانيسم مولد باکتريوري در هر دو گروه تفاوت معنادار نداشت بنابراين به نظر مي آيد که استفاده از بتادين باکتريوري را بيش از آب کاهش نداده و استفاده از آب بدون عوارض جانبي و از نظر اقتصادي نيز با صرفه تر است و استفاده از آن به جاي بتادين در شستشوي پرينه هنگام سوندگذاري در کوتاه مدت را مي توان توصيه نمود.