مقاله مقايسه تاثير آماده سازي روده به روش متـداول و استـفاده از سديم فسفات خوراکي (فليت فسفو – سودا) بر ميزان پذيرش و پاك سازي روده بيماران تحت کولونوسکوپي: كارآزمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آماده سازي روده به روش متـداول و استـفاده از سديم فسفات خوراکي (فليت فسفو – سودا) بر ميزان پذيرش و پاك سازي روده بيماران تحت کولونوسکوپي: كارآزمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي کولون
مقاله سديم فسفات خوراکي
مقاله کولونوسکوپي
مقاله آماده سازي روده
مقاله روده ها
مقاله كارآزمايي باليني تصادفي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم موسوي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مشهور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خالق دوست محمدي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تيم درماني – مراقبتي فعاليت هاي متعددي را در حيطه هاي مختلف از جمله آماده نمودن بيمار، جهت اجراي روش هاي تشخيصي انجام مي دهد. کولونوسکوپي يکي از انواع روش هاي آندوسکوپي در دستگاه گوارش تحتاني است که نياز به آماده سازي روده قبل از انجام آزمون دارد. روش هاي مختلف و متعددي نيز جهت آماده سازي روده در دسترس مي باشد، اين تحقيق با هدف مقايسه تاثير به کارگيري آماده سازي روده به روش متداول (استفاده از روغن کرچک و قرص بيزاکوديل) و استفاده از سديم فسفات خوراکي (فليت فسفو – سودا) بر ميزان پذيرش و پاك سازي روده بيماران تحت کولونوسکوپي صورت گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش به صورت يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده يک سوكور (از طرف آندوسکوپيست) بر روي ۹۰ بيمار سرپايي خواستار کولونوسکوپي، مراجعه کننده به بيمارستان رازي رشت، انجام شد. اين بيماران بر اساس روز گرفتن نوبت، به صورت متناوب در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه ۴۵ نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل: اطلاعات دموگرافيک، فرم بررسي ميزان پذيرش بيمار و چک ليست مربوط به بررسي آماده سازي روده بود. ميزان پذيرش بيمار در ۲ بخش صورت گرفت كه در روز انجام آزمون قبل از كولونوسكوپي، توسط پ‍ژوهشگر تكميل گرديد. در حين و پس از اتمام كولونوسكوپي نيز چک ليست مربوط به ارزيابي آماده سازي روده شامل ۲ بخش نمره کل مدفوع باقي مانده و فرم کلي آماده سازي روده، از طريق اجماع نظر پرستار و آندوسکوپيست علامت گذاري گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد و P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها قرار داده شد.
يافته ها: در اين بررسي، ميزان پذيرش و پاك سازي روده در بيماران دريافت كننده  رژيم آماده سازي با سديم فسفات خوراکي (فليت فسفو – سودا) اختلاف معني داري (P<0.001) را نشان داد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، محلول سديم فسفات خوراکي ( فليت فسفو – سودا) در مقايسه با رژيم متداول (استفاده از روغن کرچک و قرص بيزاکوديل) باعث افزايش ميزان پذيرش و رضايت بيماران و پاك سازي بهتر روده جهت انجام کولونوسکوپي مي گردد.