مقاله مقايسه تاثير آماده ‌سازي سطحي يک نوع پست پيش ساخته غيرفلزي بر استحکام باند سمان رزيني در نواحي مختلف کانال ريشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۳۸ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آماده ‌سازي سطحي يک نوع پست پيش ساخته غيرفلزي بر استحکام باند سمان رزيني در نواحي مختلف کانال ريشه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فايبر
مقاله پست
مقاله کوارتز فايبر پست
مقاله استحکام باند
مقاله آماده‌ سازي سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: حسني طباطبايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تمرکز شديد فشار در حد فاصل پست – سمان احتمال جدا شدن پست از ريشه را افزايش مي ‌دهد. همچنين مشاهده شده است که ساختار عاج در نواحي مختلف ريشه، متفاوت است. به همين جهت هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آماده سازي‌ سطحي مختلف بر استحکام باند يک پست پيش ساخته غيرفلزي در داخل ريشه و مقايسه استحکام باند پست در نواحي مختلف ريشه مي‌ باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه آزمايشگاهي تعداد پنجاه عدد دندان خارج شده کانين يا پرمولر تک کاناله انسان تحت درمان ريشه قرار گرفتند. پست ‌هاي D.T Light Post (/RTD) فرانسه تحت يکي از آماده ‌سازي سطحي: ۱- استفاده از سايلن  2- سندبلاست با ذرات آلومينا  3- سندبلاست با ذرات آلومينا + استفاده از سايلن  4- اچ با HF + استفاده از سايلن، قرار گرفتند.
سپس پست ‌ها با استفاده از سمان Panavia F2.0 در داخل ريشه ‌ها سمان گرديدند. از آزمايش Push-out جهت اندازه گيري استحکام باند پست در سه ناحيه مختلف ريشه استفاده گرديد. الگوي شکست نمونه‌ ها با استريوميکروسکوپ (۱۰x) مشاهده گرديد. نتايج به دست آمده توسط آزمونهاي آماري ANOVA و Post hoc مورد آناليز قرار گرفت.
يافته‌ ها: هيچ‌ يک از روشهاي آماده‌سازي سطحي مورد مطالعه از نظر آماري موجب افزايش معني ‌دار استحکام باند پست فايبر در داخل ريشه نگرديد. (P>0.05) استحکام باند پست فايبر در ناحيه سرويکال ريشه از نظر آماري به طرز معني داري بيشتر از ناحيه آپيکال ريشه بود. (P<0.05)، اغلب شکستهاي ايجاد شده در گروههاي مختلف آماده سازي سطحي در حد فاصل پست سمان بود.
نتيجه ‌گيري: استفاده از روش سندبلاست، اچ با HF و استفاده از سايلن موجب افزايش استحکام باند پست فايبر استفاده شده در اين مطالعه در داخل ريشه نگرديد و باندينگ در نواحي سرويکال ريشه قابل اعتمادتر از نواحي اپيکال ريشه بود.