مقاله مقايسه تاثير آموزش به روش كتابچه آموزشي و سخنراني به همراه كتابچه آموزشي بر آگاهي پرستاران درباره قوانين و مقررات حرفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۷۲ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آموزش به روش كتابچه آموزشي و سخنراني به همراه كتابچه آموزشي بر آگاهي پرستاران درباره قوانين و مقررات حرفه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله يادگيري
مقاله استراتژي يادگيري
مقاله سخنراني
مقاله کتابچه آموزشي
مقاله قانون
مقاله مقررات حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبيان محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: سالمه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري حميده
جناب آقای / سرکار خانم: سواسري رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با روش هاي آموزش سنتي، اهداف يادگيري مربوط به قوانين و مقررات حرفه اي تامين نمي شود. هدف اين مطالعه ارايه شيوه جديد آموزشي پرستاران، براي قوانين و مقررات حرفه اي و مقايسه تاثير اين روش بر آگاهي پرستاران بود.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، ۱۵۰ نفر از پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري و قائم شهر بطور تصادفي انتخاب و با همساني تحصيلات و سمت، در سه گروه ۵۰ نفري قرار گرفتند. براي گروه اول (تجربي)، تلفيق دو شيوه كتابچه آموزشي و سخنراني، گروه دوم (تجربي) فقط شيوه كتابچه آموزشي بكار گرفته شد و در گروه سوم (شاهد) هيچ مداخله اي صورت نگرفت. براي هر سه گروه قبل از ورود به پژوهش، پيش آزمون و بعد از سه هفته پس آزمون انجام شد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده گرديد و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: در گروه اول (تجربي) تفاوت ميانگين نمرات قبل و بعد از آموزش معني دار بود. فرضيه متفاوت بودن ميانگين آگاهي در دو گروه تجربي و يك گروه شاهد (بعد از مداخله) تاييد شد. تفاوت ميانگين نمرات بين گروه هاي (۱ و ۲) و (۱ و ۳) تاييد گرديد. بين سن و سابقه كار و نمرات كسب شده در گروه ها بعد از مداخله رابطه معني دار آماري ديده شد.
نتيجه گيري: با توجه به افزايش بيشتر ميانگين نمرات بعد از آموزش در گروه اول (تجربي)، بهتر است در دوره هاي بازآموزي براي آموزش پرستاران در زمينه قوانين و مقررات حرفه اي، از شيوه توام (سخنراني، كتابچه آموزشي) استفاده شود.