مقاله مقايسه تاثير آموزش حضوري و غيرحضوري بر مهارت هاي باليني پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۷۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آموزش حضوري و غيرحضوري بر مهارت هاي باليني پرستاران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي باليني
مقاله آزمون عيني ساختاردار باليني
مقاله سخنراني
مقاله آموزش الکترونيکي
مقاله حوادث زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي گشتاسب شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملاهادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: آموزش، متضمن آشنايي با وظايف حرفه اي است كه در عمل بايد به اجرا درآيد. بخش زيادي از يادگيري كاركنان دربرگيرنده كسب اطلاعات، مهارت ها و نظرات جديد در شغل مربوطه است. اين مطالعه با هدف مقايسه مهارت هاي باليني پرستاران، بعد از دو روش آموزش حضوري و غيرحضوري انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي نيمه تجربي، ۶۰ پرستار از يكي از بيمارستان هاي شهر تهران در سال ۱۳۸۶ به روش مبتني بر هدف انتخاب شدند. بعد از اجراي دو روش آموزش حضوري (سخنراني) و غيرحضوري (لوح فشرده چندرسانه اي)، براي سنجش و مقايسه مهارت هاي باليني پرستاران از آزمون عيني ساختاردار باليني استفاده شد. پس از تهيه و اعتباريابي چك ليست هاي ارزشيابي، ايستگاه هاي آزمون عيني ساختاردار باليني طراحي و سپس مهارت هاي عملي دو گروه آموزشي مقايسه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS 15، آمار توصيفي و آزمون T مستقل استفاده شد.
يافته ها: تفاوت معني داري بين نمرات مهارت هاي باليني پرستاران در روش سخنراني و آموزش با لوح فشرده چندرسانه اي وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: دو روش سخنراني و آموزش با لوح فشرده چندرسانه اي در بهبود مهارت هاي عملي پرستاران تاثير يكسان دارند و آزمون عيني ساختاردار باليني روشي موثر در سنجش مهارت هاي عملي پرستاران است.