مقاله مقايسه تاثير آموزش صبر، حل مساله و ترکيبي (صبر و حل مساله) بر مولفه هاي سخت رويي دانشجويان در يک دانشگاه نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آموزش صبر، حل مساله و ترکيبي (صبر و حل مساله) بر مولفه هاي سخت رويي دانشجويان در يک دانشگاه نظامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد
مقاله کنترل
مقاله مبارزه جويي
مقاله صبر
مقاله حل مساله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي طامه احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از پديده هاي جوامع انساني، فشار رواني است. متغيرهاي متعددي در واکنش ها انسان ها در برابر فشار رواني تاثيرگذار است که يکي از آن ها ويژگي سخت رويي است. اين ويژگي از سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جويي تشکيل شده است. هدف پژوهش حاضر، مقايسه تاثير آموزش صبر، حل مساله و ترکيبي بر مولفه هاي سخت رويي دانشجويان است.
روش: براي اين منظور تعداد ۸۰ نفر از دانشجويان يکي از دانشگاه هاي نظامي با روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. طرح اين تحقيق از نوع پيش آزمون، پس آزمون با استفاده از گروه گواه بود. آزمودني ها به صورت تصادفي در ۴ گروه قرار داده شدند و بعد از انجام پيش آزمون به ترتيب آموزش صبر، آموزش حل مساله و آموزش ترکيبي ديدند و گروه گواه در معرض هيچ آموزشي قرار نگرفت. نتايج به دست آمده با کمک آمار توصيفي و استنباطي تحليل گرديد.
نتايج: مشخص شد که در تمام مولفه هاي سخت رويي، روش صبر موثرتر از روش حل مساله و روش ترکيبي موثرتر از روش صبر است.
بحث: با کمک آموزش ترکيبي صبر و حل مساله مي توان دانشجويان را براي مقابله سازگارانه با فشار رواني که جزء لاينفک زندگي اجتماعي و تحصيلي آن هاست آماده نمود.