مقاله مقايسه تاثير آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگري و انتخاب راهبردهاي مقابله اي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۱۸۲ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگري و انتخاب راهبردهاي مقابله اي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صبر
مقاله حل مساله
مقاله پرخاشگري
مقاله راهبرد اجتنابي
مقاله راهبرد هيجان مدار
مقاله راهبرد مساله مدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي طامه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مقايسه تاثير آموزش صبر و آموزش حل مساله در پرخاشگري و انتخاب راهبردهاي مقابله اي در دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي است. براي اين منظور، تعداد ۶۰ نفر از دانشجويان با استفاده از روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و بعد از مرحله پيش آزمون، به ۳ گروه آموزش صبر، آموزش حل مساله، و گروه کنترل تقسيم شدند. در اين مرحله با استفاده از پرسشنامه پرخاشگري AAI  و آزمون انتخاب راهبردهاي مقابله اي اندلر و پارکر (CISS) ميزان پرخاشگري و نوع راهبردهاي مقابله اي دانشجويان اندازه گيري شد. بعد از ۱۰ جلسه آموزش صبر و ۹ جلسه آموزش حل مساله، مجددا اين آزمون ها در ۳ گروه اجرا شد. داده هاي به دست آمده بعد از اجراي آزمون نرماليته، به وسيله آماره هاي تي استيودنت و آناليز واريانس براي متغير پرخاشگري و آزمون يومان و ينتي و کروسکال-واليس براي متغير راهبردهاي مقابله اي، تجزيه و تحليل شد. يافته ها نشان دهنده آن است که روش صبر در کاهش پرخاشگري و روش مداخله اي حل مساله در انتخاب راهبرد مساله مدارانه موثرتر بوده اند.