مقاله مقايسه تاثير آموزش مبتني بر «سخنراني» و «نقشه مفخومي» بر سطوح يادگيري شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آموزش مبتني بر «سخنراني» و «نقشه مفخومي» بر سطوح يادگيري شناختي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه مفهومي
مقاله يادگيري معني دار
مقاله روش هاي آموزشي
مقاله سخنراني
مقاله دانشجويان پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرهنگي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سيدمظهري مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني آزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: از آنجايي كه هدف نهايي پرستاري حرفه اي، ارايه مراقبت هاي با كيفيت به بيماران در تمام حيطه ها (زيستي، رواني و اجتماعي) است، مدرسان پرستاري بايد روش هاي تدريسي را به كار بگيرند كه از يادگيري سطحي دانشجويان جلوگيري كرده و باعث ارتقاي يادگيري معني دار و سطح بالا در آنها شود. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير دو روش آموزشي مبتني بر سخنراني و نقشه مفهومي بر سطوح يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري انجام شد.
روش ها: در مطالعه اي نيمه تجربي با روش پيش آزمون – پس آزمون، ۶۶ دانشجوي ترم پنجم پرستاري در كلاس درس قلب و عروق با روش سرشماري انتخاب شده و به صورت تصادفي به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند. پس از اجراي پيش آزمون، دانشجويان گروه هاي شاهد و مورد به مدت ۸ جلسه طي ۲ ماه به ترتيب تحت آموزش با روش سخنراني و نقشه مفهومي قرار گرفتند. سپس پس آزمون اجرا شد و ۴ هفته بعد از اجراي پس آزمون، يادداري گرفته شد. براي جمع آوري داده ها از آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته متشكل از دو قسمت استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون آماري آناليز واريانس با اندازه گيري مكرر و نرم افزار SPSS 15 استفاده شد.
يافته ها: روند تغيير نمرات كل (سطح دانش و يادگيري) در هر دو روش از نظر آماري معني دار بود (p<0.01). روند تغيير نمرات سطح دانش بين دو گروه معني دار نبود. ولي روند تغيير نمرات سطح يادگيري معني دار در گروه مورد از نظر آماري معني دار بود (p<0.005).
نتيجه گيري: روش نقشه مفهومي براي دستيابي به سطوح بالاي يادگيري و يادگيري معني دار موثرتر از روش سخنراني است.