مقاله مقايسه تاثير آموزش هرم راهنماي غذايي با استفاده از روش بازي و روش نمايش بر آگاهي کودکان ۵ و ۶ ساله مهد کودک هاي منطقه ۱ شيراز – ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آموزش هرم راهنماي غذايي با استفاده از روش بازي و روش نمايش بر آگاهي کودکان ۵ و ۶ ساله مهد کودک هاي منطقه ۱ شيراز – ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش تغذيه
مقاله کودکان ۶ – ۵ ساله
مقاله مهدکودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان دستنايي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تغذيه مناسب براي رشد و سلامت کودکان ضروري بوده و سوء تغذيه يکي از مهم ترين مشکلات بهداشت عمومي است. آموزش تغذيه مي تواند سوء تغذيه را در کودکان کاهش دهد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آموزش هرم راهنماي غذايي با استفاده از روش بازي و روش نمايش بر آگاهي کودکان ۵ و ۶ ساله مهدکودک هاي منطقه ۱ شيراز بود.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه کارآزمايي باليني است که در سال ۱۳۸۶ بر روي ۵۲ کودک ۵ و ۶ ساله دختر و پسر در دو مهدکودک منطقه ۱ شيراز کودکان به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند، انجام شد. براي آموزش به يک گروه از نمايش و به گروه ديگري از بازي و نقاشي استفاده شد. مطالب مورد آموزش در هر دو گروه هرم راهنماي غذايي بود. يافته هاي مربوط به آگاهي از طريق تست آگاهي قبل و بعد از آموزش جمع آوري و ثبت شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري مان ويتني يوتست و آزمون تي در نمونه هاي مجزا تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در هر دو گروه مداخله، آگاهي کودکان در مورد شناسايي هرم مواد غذايي، تعداد گروه هاي غذايي و شناسايي مواد غذايي هر گروه نسبت به قبل از آموزش افزايش معني داري يافت(p<0.001) . در هر دو روش آموزش، افزايش آگاهي از لحاظ توانايي اولويت بندي ميان وعده هاي خوب و بد افزايش يافت، ولي اين افزايش فقط در روش بازي و نقاشي معني دار بود (p<0.05). مقايسه دو روش آموزش نشان داد که روش نقاشي و بازي تاثير بيشتري در افزايش آگاهي داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: در يک محيط مفرح با روش هاي مناسب، کودکان قابليت آموزش تغذيه را دارند. از آنجا که روش بازي و نقاشي امکان ايجاد برهمکنش مناسب را فراهم مي کند، براي کودکان مناسب تر است.