مقاله مقايسه تاثير آواي قرآن با شرايط عادي، سكوت، موسيقي عربي و موسيقي ايراني بر كفايت دياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير آواي قرآن با شرايط عادي، سكوت، موسيقي عربي و موسيقي ايراني بر كفايت دياليز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفايت دياليز
مقاله آواي قرآن
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زهادت پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بهبود كفايت دياليز مهم ترين عامل كاهش عوارض و مرگ و مير بيماران دياليزي به شمار مي آيد. طبق تحقيقات مختلف، موسيقي بر فاكتورهاي فيزيولوژيك تاثير دارد. اما تاكنون تحقيقي پيرامون تاثير موسيقي بر كفايت دياليز انجام نشده است. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير صوت قرآن با حالت عادي، سكوت، موسيقي عربي و موسيقي ايراني بر ميزان كفايت دياليز طراحي و اجرا شد.
روش ها: اين پژوهش كارآزمايي باليني در كليه بيماران مرحله انتهايي نارسايي مزمن كليه، بستري در بخش همودياليز بيمارستان شهيد مطهري جهرم در سال ۱۳۸۷ انجام شد. ۶۸ نفر به روش نمونه گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه سنجش دينداري گلاك و استارك استفاده شد. مداخلات در ۵ مرحله انجام گرفت. حالت عادي، ترتيل آيات ۱ تا ۸۳ سوره ياسين، موسيقي ايراني (۳۰ دقيقه)، موسيقي عربي (۳۰ دقيقه) و سكوت. تمام متغيرهاي تاثيرگذار بر كفايت دياليز در تمام جلسات مداخله يكسان سازي شدند. كفايت دياليز به كمك فرمول kt/v محاسبه شد. داده ها به وسيله آزمون هاي مجذور كاي، تي مزدوج و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين كفايت دياليز محاسبه شده با فرمول ۰٫۹۶۳±۰٫۷۵۷ kt/v، با فرمول ۵۱٫۶±۸۷٫۹ URR و با فرمول۰٫۴۸۴±۰٫۱۲۱ PRU  بود. آزمون آناليز واريانس اختلاف معني داري بين كفايت دياليز ۵ گروه نشان نداد (p>0.05). بهترين كفايت دياليز مربوط به شرايط عادي بود.
نتيجه گيري: هيچ يك از حالات تاثيري بر بهبود كفايت دياليز ندارند؛ هر چند كه كفايت محاسبه شده با فرمول kt/v در شرايط استفاده از صوت قرآن، افزايش بهبود غيرمعني داري را نشان مي دهد.