مقاله مقايسه تاثير ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردي بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردي بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلانتار فاشياتيس
مقاله درد
مقاله ارتز عملکردي
مقاله ارتز اصلاح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عراض پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: التهاب نيام کف پايي موجب ايجاد پلانتار فاشياتيس مي گردد. درمان هاي غير جراحي اين عارضه شامل به کارگيري روش هاي فيزيوتراپي و ارتز مي باشد. هدف از اين مطالعه، مقايسه تاثير ارتز عملکردي با ارتز اصلاح شده بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع تجربي مي باشد. ۳۰ بيمار مبتلا به پلانتار فاشياتيس شامل ۷ مرد و ۲۳ زن با دامنه سني ۲۵ – ۴۵ سال (ميانگين ۳۴±۴٫۶۴ در گروه ارتز عملکردي و ۳۵±۵٫۰۵ در گروه ارتز اصلاح شده) از بين نمونه هاي در دسترس، با روش غير احتمالي ساده، انتخاب گرديده و در دو گروه ۱۵ نفري به طور تصادفي قرار گرفتند. به گروه اول ارتز عملکردي و به گروه دوم ارتز اصلاح شده داده شد. از پرس شنامه FAOS براي ارزيابي درد بيماران استفاده گرديد. دو مرحله شامل يک مرحله قبل از مداخله و مرحله ديگر شامل ۴ هفته بعد از مداخله مي باشد. از آزمون هاي تي مستقل و زوجي، اسميرونوف کولموگروف براي تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS 13 استفاده گرديد.
يافته ها: بعد از انجام آزمون تي زوجي، سطح معناداري در گروه با ارتز عملکردي در دو مرحله قبل و بعد مداخله ۰٫۰۰۱ و در گروه با ارتز اصلاح شده برابر ۰٫۲۲۹ مي باشد. در آزمون تي زوج سطح معناداري دو گروه در مرحله بعد از مداخله برابر ۰٫۰۰ بوده است (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج تحقيق مي توان گفت، ارتز عملکردي در بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس موثرتر عمل کرده است.