مقاله مقايسه تاثير ارتز بي حرکت کننده و گچ گيري بر راستاي مفصل کف پايي- انگشتي در بيماران هالوکس والگوس پس از عمل جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۶۲ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير ارتز بي حرکت کننده و گچ گيري بر راستاي مفصل کف پايي- انگشتي در بيماران هالوکس والگوس پس از عمل جراحي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هالوکس والگوس
مقاله ارتز بي حرکت کننده
مقاله اسپلينت
مقاله مفصل کف پايي- انگشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي ملوك
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب كاشاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق با هدف مقايسه تاثير ارتز بي حرکت کننده و گچ گيري بر راستاي مفصل کف پايي- انگشتي در بيماران هالوکس والگوس پس از عمل جراحي صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه شبه تجربي و مداخله اي ۲۴ بيمار هالوکس والگوس واجد شرايط (سن ۱۹ تا ۵۰ سال، زاويه هالوکس والگوس حداکثر ۲۵ درجه، زاويه بين استخوان هاي کف پايي اول و دوم ۱۱ تا ۱۳ درجه، عدم تغييرات دژنراتيو در مفصل و عدم وجود بيماري هاي سيستميک)، از بين مراجعه کنندگان به درمانگاه ارتوپدي بيمارستان ميلاد تهران به طور ساده و در دسترس انتخاب و بر اساس بلوک هاي تصادفي تبديل شده، در دو گروه اسپلينت و گچ گيري قرار گرفتند. در گروه اسپلينت، قبل از عمل جراحي از پاي بيمار قالب گرفته شد و بلافاصله بعد از عمل، اسپلينت بر روي پاي بيمار بسته شد. در گروه گچ گيري پاي بيمار تا حدود ۵ سانتي متر بالاي مچ توسط پزشک متخصص گچ گيري شد. از کل بيماران بلافاصله و ۶ هفته بعد از عمل راديوگرافي به عمل آمد و زاويه هالوکس والگوس آنها مقايسه گرديد. براي تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مجذور خي، تي مستقل، تي زوجي، تحليل واريانس يکطرفه و تحليل کوواريانس استفاده شد.
يافته ها : هيچ گونه تفاوتي در اختلاف ميانگين هاي زاويه هالوکس والگوس بلافاصله بعد از عمل و ۶ هفته بعد از عمل دو گروه وجود نداشت و دو گروه از اين نظر اختلاف معناداري نداشتند (p=1.00) مقايسه ميانگين زاويه هالوکس والگوس بلافاصله و ۶ هفته بعد از عمل جراحي در هر يک از گروه ها به تفکيک نيز اختلاف معناداري نداشت.(p=1.00)
نتيجه گيري: تاثير گچ گيري و اسپلينت در حفظ زاويه هالوکس والگوس بعد از عمل جراحي اصلاح اين دفورميتي يکسان بوده و لذا مي توان از هر دو روش به عنوان مراقبت هاي محافظتي به قصد حفظ موقعيت اصلاح شده به فراخور وضعيت بيمار استفاده نمود.