مقاله مقايسه تاثير اريتروپوييتين و اريتروپوييتين همراه با کارنيتين در اصلاح آنمي بيماران دياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۶ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير اريتروپوييتين و اريتروپوييتين همراه با کارنيتين در اصلاح آنمي بيماران دياليزي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اريتروپوييتين
مقاله کارنيتين
مقاله آنمي
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي خسروشاهي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي اصل بهلول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: آنمي يکي از مشکلات عمده بيماران مبتلا به نارساي کليوي مزمن تحت دياليز است. در دسترس قرارگرفتن اريتروپوييتين نوترکيب يکي از مهمترين موفقيت ها در درمان آنمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه بوده است. کمبود ال کارنيتين در بيماران تحت دياليز مزمن مسيله شايعي مي باشد. در اين پژوهش آينده نگر،ما اثر تجويز اريتروپوييتين تنها را با تجويز توام اريتروپوييتين و کارنيتين را در تصحيح آنمي بيماران همودياليزي بررسي کرديم.
روش بررسي: در اين مطالعه ۵۰ بيمار مبتلا به نارسايي کليوي مزمن تحت همودياليز انتخاب و در سه گروه بطور تصادفي تقسيم شدند. گروه اول توسط اريتروپوييتين زيرجلدي ۶۰۰۰ واحد در هفته درمان شدند (گروه اريتروپوييتين). گروه دوم توسط کارنيتين ۵۰۰mg روزانه درمان شدند (گروه کارنيتين). گروه سوم توسط اريتروپوييتين زيرجلدي ۶۰۰۰ واحد در هفته به همراه کارنيتين ۵۰۰mg روزانه درمان شدند (گروه اريتروپوييتين همراه کارنيتين). هر سه گروه به مدت سه ماه تحت درمان بصورت فوق قرار گرفتند. در پايان مطالعه آناليز آماري با برنامه SPSS 11 (آناليز واريانس) انجام گرديد و عدد P کمتر از ۰۵ /۰ معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: در گروه دريافت کننده اريتروپوييتين افزايش معني دار در هموگلوبين (۰۳/۰= P) در پايان مطالعه ديده شد. در گروه دريافت کننده کارنيتين تنها نيز افزايش معني دار هموگلوبين (۰۱۴/۰= P) ديده شد. در گروه دريافت کننده توام اريتروپوييتين و کارنيتين افزايش معني دار قابل توجه در هموگلوبين (۰۰۲/۰= P) در پايان مطالعه ديده شد.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد که مصرف توام اريتروپوييتين و کارنيتين باعث بهبود بيشتر درمان آنمي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن تحت دياليز گردد.