مقاله مقايسه تاثير اسپلينت هاي دايناميک و استاتيک بر ميزان اسپاستي سيتي مچ دست بيماران مبتلا به سکته مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير اسپلينت هاي دايناميک و استاتيک بر ميزان اسپاستي سيتي مچ دست بيماران مبتلا به سکته مغزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپاستي سيتي مچ دست
مقاله سکته مغزي
مقاله اسپلينت هاي دايناميک و استاتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقليدي ژاندارك
جناب آقای / سرکار خانم: الياس پور داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جامه بزرگي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچي فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده از اسپلينت هاي مچ و دست يکي از روش هايي است که در حال حاضر به صورت متداول به عنوان يک درمان مکمل جهت کاهش اسپاستي سيتي مچ دست در بيماران مبتلا به سکته مغزي استفاده مي شود. با اين وجود اختلاف نظرهاي فراواني در مورد ميزان کارآيي آن وجود دارد. هدف از انجام اين پژوهش مقايسه تاثير اسپلينت هاي دايناميک و استاتيک بر ميزان اسپاستي سيتي مچ دست بيماران مبتلا به سکته مغزي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي ۳۱ بيمار مبتلا به سکته مغزي انتخاب و به طور تصادفي بين يکي از گروه هاي اسپلينت دايناميک، اسپلينت استاتيک و گروه کنترل تقسيم شدند. تمام نمونه هاي اين پژوهش به جزء گروه کنترل در طول سه ماه مطالعه تحت مداخله اسپلينتي قرار گرفتند؛ به طوري که ۵ روز در هفته و به طور متوسط ۶ ساعت در روز از اسپلينت هايشان استفاده مي کردند. اسپاستي سيتي مچ در دو زمان شروع مطالعه و انتهاي ماه سوم توسط معيار اصلاح شده اشورث و نيز تست هاي الکتروميوگرافي اندازه گيري شد. براي تحليل آماري داده هاي حاصل از آزمون اصلاح شده اشورث و داده هاي الکتروميوگرافي به ترتيب از آزمون هاي کروسکال – واليس و آناليز واريانس يکطرفه استفاده گرديد.
يافته ها: تحليل آماري داده ها کاهش معني دار اسپاستي سيتي را در هيچ يک از گروه ها توسط هيچ کدام از آزمون هاي اصلاح شده اشورث و الکتروميوگرافي نشان نداد.(p>0.05)
نتيجه گيري: بر پايه اين يافته ها، استفاده از اسپلينت در توانبخشي بيماران مبتلا به سکته مغزي نمي تواند به عنوان يک روش کاهنده اسپاستي سيتي مچ دست سودمند باشد.