مقاله مقايسه تاثير اسپلينت هاي متحرک و غيرمتحرک بر ميزان عملکرد حرکتي دست بيماران مبتلا به سکته مغزي: کارآزمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير اسپلينت هاي متحرک و غيرمتحرک بر ميزان عملکرد حرکتي دست بيماران مبتلا به سکته مغزي: کارآزمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي
مقاله اسپاستي سيتي عضلاني
مقاله اسپلينت ها
مقاله کارآزمايي باليني تصادفي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اقليدي ژاندارك
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فرد هدي
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي فرد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در ميان روش هاي مختلف براي درمان نقايص حرکتي مچ و انگشتان دست بعد از سکته مغزي، استفاده از اسپلينت هاي دست يکي از روش هايي است که به صورت متداول به عنوان يک درمان مکمل استفاده مي شود. با اين وجود، اختلاف نظرهاي فراواني در مورد ميزان کارايي آن وجود دارد. اين مطالعه، با هدف مقايسه تاثير استفاده از اسپلينت هاي متحرک و غيرمتحرک بر عملکرد حرکتي مچ و انگشتان بعد از سکته مغزي صورت گرفت.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني از ميان بيماران مبتلا به سکته مغزي، ۳۱ بيمار انتخاب گرديد، سپس نمونه ها به صورت تصادفي به سه گروه اسپلينت متحرک، اسپلينت غيرمتحرک و کنترل تقسيم شدند. نمونه هاي گروه هاي مداخله اسپلينت هاي خود را به مدت ۸ هفته، ۵ روز در هفته و به طور متوسط ۶ ساعت در روز استفاده کردند. عملکرد حرکتي در دو زمان ابتداي دوره و هفته هشتم، توسط معيار فوگل- مير اندازه گيري شد. براي مقايسه ميانگين نمرات آزمون فوگل – مير در گروه از آزمون آناليز واريانس يک طرفه استفاده گرديد.
يافته ها: تحليل آماري داده ها، افزايش معني دار نمرات عملکرد حرکتي را تنها در گروه اسپلينت متحرک نشان داد (P=0.001) و اين افزايش در مقايسه با گروه هاي اسپلينت غيرمتحرک و کنترل نيز معني دار بود (P=0.001).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، استفاده از اسپلينت متحرک در مقايسه با اسپلينت غيرمتحرک مي تواند نتايج عملکردي بهتري براي درمان نقايص عملکرد حرکتي مچ و انگشتان دست بيماران مبتلا به سکته مغزي به همراه داشته باشد.