مقاله مقايسه تاثير اسپيلنت Manu و اسپيلنت Cock-up در درمان سندرم کارپال تانل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير اسپيلنت Manu و اسپيلنت Cock-up در درمان سندرم کارپال تانل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تونل کارپ
مقاله اسپيلنت کوکاپ
مقاله اسپيلنت Manu

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقايي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: فروغ بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم تونل کارپ يا نوروپاتي فشاري عصب مدين در مچ از اصلي ترين علل درد، کرختي و گزگز در اندام فوقاني مي باشد که شيوع نسبتا بالايي نيز دارد. متداولترين درمان غيرجراحي در سندرم هاي خفيف تا متوسط تونل کارپ، اسپيلنتهاي مچ مي باشند. اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير اسپيلنت Manu و اسپيلنت کوکاپ کوتاه در درمان بيماران مبتلا به سندرم خفيف تا متوسط تونل کارپ انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۲۰ دست (۱۲ زن) مبتلا به سندرم خفيف تا متوسط تونل کارپ که بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند، انجام گرديد. يک گروه اسپيلنت نگهدارنده انگشت سوم و چهارم در اکستنشن (Manu Splint) و گروه ديگر اسپيلنت کوکاپ کوتاه با زاويه طبيعي در مچ را به مدت ۴ هفته در شب پوشيدند. در پايان هفته دوم و چهارم بيماران توسط پرسشنامه بوستون و فرم ديداري سنجش درد، مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. پرسشنامه شامل دو قسمت شدت علايم و عملکرد دست بوده که حداکثر نمره شدت علايم ۵۵ و حداکثر نمره عملکرد دست ۴۰ است. حداکثر نمره درد ۱۰۰ مي باشد.
يافته ها: در پايان ۴ هفته، ميانگين نمرات شدت علايم و درد در دو گروه بطور معني داري کاهش يافته بود. عملکرد دست در پايان هفته دوم و در گروه اسپيلنت Manu بهبود معني داري نشان داد (P=0.04) .در مقايسه تاثير دو اسپيلنت در پايان هفته چهارم، ميانگين شدت علايم در گروه اسپيلنت کوکاپ -۵۱٫۳۸±۱۵٫۲۱ و در گروه اسپيلنت منوا ، -۳۱٫۱۵±۱۵٫۳۷ بوده است (P=0.008) .ميانگين درد در گروه اسپيلنت کوکاپ -۹۸٫۵۹±۲٫۹۶ و در گروه اسپيلنت منوا -۶۱٫۷۳±۳۴٫۸۶ بوده است (P=0.004). تفاوت معني داري بين دو گروه از لحاظ عملکرد دست وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که يک دوره ۴ هفته اي استفاده از اسپيلنت دست يا اسپيلنت مچ سبب بهبود علايم CTS مي شود. در درمان ارتزي سندرم تونل کارپ موقعيت مچ مهمتر از موقعيت انگشتان است.