مقاله مقايسه تاثير القاي بيهوشي عمومي باتيو پنتال سديم يا پروپوفول و آنستزي اسپاينال بر آپگار نوزاد در عمل سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير القاي بيهوشي عمومي باتيو پنتال سديم يا پروپوفول و آنستزي اسپاينال بر آپگار نوزاد در عمل سزارين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمل سزارين
مقاله بي حسي اسپانيال
مقاله پروپوفول
مقاله تيوپنتال سديم
مقاله نمره آپگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان اكبري قدرت
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان اكبري پوران
جناب آقای / سرکار خانم: كهنمويي اقدم فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاري اصل مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: بي حسي رژيونال (اسپاينال و اپيدورال) روش انتخابي براي جراحي سزارين است و اغلب در جراحي سزارين الکتيو بکار مي رود. در وضعيت اورژانس بي هوشي عمومي ترجيح داده مي شود.
هدف اين مطالعه، مقايسه بين بيهوشي عمومي با تيوپنتال سديم يا پروپوفول و بي حسي اسپاينال بر نمره آپگار نوزادان متولد شده با عمل سزارين مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه آينده نگر، ۷۵ بيمار حامله ترم کانديد جراحي سزارين، بطور تصادفي به سه گروه ۲۵ نفره تقسيم شدند. گروه اول، تحت بي حسي اسپاينال با ليدوکائين %۵ قرار گرفتند، گروه دوم بي هوشي عمومي با پروپوفول (۲mg/kg) و گروه سوم بي هوشي عمومي با تيوپنتال سديم (۵mg/kg) دريافت کردند. نمره آپگار نوزادان ارزيابي شد و در هر گروه در دقايق ۱، ۵، ۱۰ و ۱۵ پس از تولد ثبت گرديد. داده ها با نرم افزار SPSS-13 و بوسيله آزمون ANOVA مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين آپگار نوزادي در دقيقه اول تولد در گروههاي مختلف به ترتيب زير بود: پروپوفول ۹٫۰۴±۱٫۳۱، تيوپنتال سديم ۸٫۸۰±۱٫۴۱ آنستزي اسپاينال (P=0.636) 9.12±۰٫۹۳٫ نتيجه اندازه گيريهاي نمره آپگار در هر گروه، در پنجمين دقيقه پس از تولد به ترتيب زير است: تيوپنتال سديم ۹٫۷۲±۰٫۶۸، پروپوفول ۹٫۴۴±۰٫۷۷ آنستزي اسپاينال (P=0.289) 9.68±۰٫۵۶٫ نتايج اندازه گيريهاي مشابه در دقايق ۱۰ و ۱۵ به اين ترتيب است: تيوپنتال سديم ۹٫۸۰±۰٫۶۵، با پروپوفول ۱۰ و آنستزي اسپاينال (P=0.166) 9.96±۰٫۲۰، تيوپنتال سديم ۹٫۹۲±۰٫۲۸، پروپوفول ۱۰ و آنستزي اسپاينال ۱۰ (P=0.132).
نتيجه گيري: بيهوشي عمومي با تيوپنتال سديم يا پروپوفول و آنستزي اسپاينال تاثير معني داري بر آپگار نوزاد ندارند.