مقاله مقايسه تاثير به کارگيري آماده سازي روده به روش متداول و روش استفاده از سديم فسفات خوراکي بر ميزان پذيرش بيماران تحت کولونوسکوپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير به کارگيري آماده سازي روده به روش متداول و روش استفاده از سديم فسفات خوراکي بر ميزان پذيرش بيماران تحت کولونوسکوپي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کولونوسکوپي
مقاله سديم فسفات خوراکي
مقاله پرستاري
مقاله بيماري کولون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم موسوي سيده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مشهور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خالق دوست محمدي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کولونوسکوپي يکي از انواع روشهاي آندوسکوپي در دستگاه گوارش تحتاني است که نياز به آماده سازي روده قبل از انجام آزمون دارد. تنها با پاک سازي مناسب کولون مي توان تمام جزييات مخاط کولون را ارزيابي نمود که اين امر جهت انجام کونولوسکوپي ايمن و نيز تشخيص درست و نتايج مثبت درماني اساسي است. روشهاي مختلف و متعددي نيز جهت آماده سازي روده در دسترس مي باشد، از اينرو تحقيقات بيشتر اعضا مبتکر تيم پرستاري در خصوص آماده سازي هاي روده مي تواند به پيشرفت نتايج درماني و مراقبتهاي ارايه شده پرستاري کمک نمايد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير بکار گيري آماده سازي روده به روش متداول (استفاده از روغن کرچک و قرص بيزاکوديل) و روش استفاده از سديم فسفات خوراکي (فليت فسفو – سودا ) بر ميزان پذيرش بيماران تحت کولونوسکوپي انجام شده است.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است که بر روي ۹۰ بيمار سرپايي کانديد انجام کولونوسکوپي مراجعه کننده به بيمارستان رازي رشت صورت گرفته است. اين بيماران بر اساس روز گرفتن نوبت، بصورت متناوب در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، فرم بررسي ميزان پذيرش بيمار و چک ليست مربوط به بررسي آماده سازي روده مي باشد. ابتدا قسمت اول پرسشنامه (اطلاعات دموگرافيک) براي هر يک از واحدهاي مورد پژوهش پر گرديده و در دو گروه ۴۵ نفري مداخله انجام شد. در روز انجام کولونوسکوپي، فــرم بررسي ميــزان پذيرش بيمارکه داراي ۲ قسمت بود با سوال از بيمـــار در حضـــور وي توســط پژوهشـگر علامت گذاري مي شد.
نتايج: نتايج تحقيق بيانگرآن است که ميزان پذيرش بيماران با اجراي رژيم آماده سازي با سديم فسفات خوراکي (فليت فسفو – سودا) بيشتر و بهتر صورت گرفت و آزمون آماري کاي – دو و تست دقيق فيشر اختلاف معني داري را از نظر ميزان پذيرش بيماران نشان داد (p=0.000).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق مي توان گفت که در مقايسه با رژيم متداول (استفاده از روغن کرچک و قرص بيزاکوديل)، محلول سديم فسفات خوراکي (فليت فسفو – سودا) باعث افزايش ميزان پذيرش و رضايت بيماران جهت انجام کولونوسکوپي مي گردد.