مقاله مقايسه تاثير بيهوشي با CO2، گل ميخك و كشتار خارج از آب بر كيفيت گوشت ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۰۱ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير بيهوشي با CO2، گل ميخك و كشتار خارج از آب بر كيفيت گوشت ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپور معمولي
مقاله کيفيت گوشت
مقاله CO2
مقاله گل ميخک
مقاله مرگ خارج از آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني فرح كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: مولودي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيهوشي پيش كشتار يكي از مراحل مهم در مديريت كيفيت گوشت ماهي مي باشد. هدف از اين پژوهش ارزيابي كيفيت گوشت ماهي كپور معمولي تحت روش هاي مختلف بيهوشي و كشتار بود. در اين تحقيق اثر سه تيمار شامل: ۱) بيهوشي ماهيان با غوطه وري در آب اشباع شده از گاز CO2 2) بيهوشي ماهيان با غوطه وري آنها در عصاره گل ميخك و ۳) روش معمول كشتن ماهي (مرگ خارج از آب)، بر كيفيت گوشت ماهي كپور معمولي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه روش بيهوشي و كشتار بر كيفيت گوشت ماهي كپور معمولي اثر معني دار داشته است (P<0.05). در مطالعه حاضر مشخص گرديد كه ميانگين pH عضله در طول زمان و بين تيمارهاي آزمايشي مختلف تغييرات معني داري داشته است (P<0.05). ميانگين pH عضله بلافاصله پس از مرگ، براي ماهيان تيمار مرگ خارج از آب، بيهوشي با گاز CO2 و بيهوشي با عصاره گل ميخك به ترتيب ۶٫۳۴، ۶٫۴۸ و ۶٫۹۹ بود. ماهيان بيهوش شده با عصاره گل ميخك، ۷۲ ساعت پس از مرگ پايين ترين ميزان آب چك عضله را داشتند (P<0.05). ميانگين شاخص انكسار چشم در تيمار مرگ خارج از آب در مدت زمان پس از مرگ بالاترين مقادير را دارا بود. همچنين روش هاي بيهوشي مختلف بر رنگ فيله و پوست ماهيان تاثير معني دار داشت (P<0.05). نتايج نشان دادند كه ماهي هاي بيهوش و كشته شده با عصاره گل ميخك، كيفيت گوشت به مراتب بالاتري نسبت به ساير تيمار ها داشتند.