مقاله مقايسه تاثير تجويز HCG و GnRH پنج روز پس از تلقيح مصنوعي بر ميزان ابستني گاوهاي شيري تحت تنش گرمايي خفيف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تجويز HCG و GnRH پنج روز پس از تلقيح مصنوعي بر ميزان ابستني گاوهاي شيري تحت تنش گرمايي خفيف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش گرمايي
مقاله گاوشيري
مقاله کاهش باروري
مقاله GnRH
مقاله HCG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فيلي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده نوا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اسفندآبادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارايي توليدمثلي گاوهاي شيري زماني که در معرض تنش گرمايي قرار مي گيرند، کاهش مي يابد. هدف از انجام اين مطالعه بهبود باروري گاوهاي تحت تنش گرمايي با استفاده از داروهاي گونادوترپ بود. گاوها پس ازفحل يابي وتلقيح مصنوعي بطور تصادفي در سه گروه قرار داده شدند. گروه شماره ۱ (تعداد=۴۴ راس) به گاوهاي اين گروه ۵ روز بعد از تلقيح يک دوز (۵۰۰ ميکروگرم) GnRH به صورت عضلاني تزريق شد. گروه شماره ۲ (تعداد=۴۴ راس) به اين گاوها در روز ۵ بعد از تلقيح ۱۵۰۰ واحد HCG به صورت عضلاني تزريق شد. در فاصله ۳۲ تا ۳۹ روز پس از تلقيح تشخيص ابستني بوسيله سونوگرافي انجام شد. اختلاف اماري معناداري بين ميزان ابستني گروه هاي تحت درمان در مقايسه با گروه شاهد مشاهده نشد. ميزان ابستني بين گروههاي شماره ۱و ۲ بر اساس روزهاي باز بيشتر از ۱۵۰ روز، ۴۰% و ۷۲% محاسبه گرديد که اختلاف مشاهده شده از نظر اماري معنادار است (P<0.05). ميزان ابستني در داخل گروه ۱ بر اساس متغير روزهاي باز ۴۰% و ۷۶% مي باشد که اختلاف مشاهده شده از نظر اماري معنادار است(P<0/05).  همچنين ميزان ابستني در داخل گروه هاي شاهد و ۲ بر اساس تعداد تلقيحات قبلي به ترتيب ۸۰% ، ۷۷% ۳۱% و ۳۹% محاسبه گرديد که اختلاف مشاهده شده از نظر اماري معنادار است(P<0/05).  با توجه به نتايج اين مطالعه استفاده از HCG پس از تلقيح در گاوهاي واکل در فصل تابستان توصيه مي شود.