مقاله مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني و بحث گروهي بر مهارت هاي ارتباط با بيمار در دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني و بحث گروهي بر مهارت هاي ارتباط با بيمار در دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله بيمار
مقاله دانشجوي پرستاري
مقاله بحث گروهي
مقاله روش تدريس
مقاله سخنراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغچقي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تدريس به شيوه بحث گروهي يکي از روش هاي آموزشي دانشجو محور است. پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير تدريس به روش سخنراني و بحث گروهي بر مهارت هاي ارتباط با بيمار دانشجويان پرستاري در سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
روش ها: يک مطالعه نيمه تجربي که با شرکت ۵۷ نفر از دانشجويان پرستاري ترم اول (۲۹ نفر) و سوم (۲۸ نفر) دانشکده پرستاري و مامايي اراک در سال ۸۷، انجام شد. هر يک از کلاس ها به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم شدند و در هر کدام از کلاس ها ۲ واحد از دروس داخلي جراحي مربوطه با دو شيوه سخنراني (گروه شاهد) و بحث گروهي (گروه تجربي) تدريس شد. مهارت ارتباط با بيمار دانشجويان هر دو گروه قبل از شروع تدريس و يک بار ديگر پس از اتمام تدريس با استفاده از يک پرسشنامه ۳۵ عبارتي با مقياس ۵ درجه اي ليکرت سنجيده شد و با يکديگر مقايسه گرديد.
نتايج: ميانگين نمره مهارت ارتباط با بيمار قبل و بعد از تدريس در گروه سخنراني (به ترتيب برابر با ۸۵٫۱ و ۸۵٫۵۶) اختلاف معناداري نداشت؛ اما ميانگين نمره مهارت قبل و بعد از تدريس در گروه بحث گروهي (به ترتيب با ۸۴٫۷ و ۹۱٫۳۳) به طور معناداري افزايش يافته بود(p<0.05) . همچنين نمره مهارت هاي ارتباطي دو گروه قبل از تدريس با هم تفاوتي نداشتد، ولي نمره مهارت هاي ارتباطي دانشجويان در گروه تجربي بعد از تدريس بالاتر از گروه شاهد بود.
بحث: در کل نتايج اين تحقيق نشان داد که روش بحث گروهي در تدريس کمک مي کند تا مهارت هاي ارتباطي دانشجويان پرستاري (حيطه هاي مهارت هاي تعاملي و پيگيري در مورد مشکل) در محيط بالين بهتر گردد. پيشنهاد مي شود تا با استفاده از روش هاي فعال آموزشي و افزايش مشارکت دانشجويان در بحث و مناظره، فرصتي براي افزايش مهارت هاي ارتباطي آنان فراهم شود.