مقاله مقايسه تاثير تزريق ليدوکايين ۲ درصد داخل کاف لوله تراشه و بوپيواکايين ۲۵٫۰ درصد در کاهش سه عارضه لوله گذاري داخل تراشه (سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم) هنگام برگشت بيماران تحت بيهوشي عمومي به حالت هوشياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تزريق ليدوکايين ۲ درصد داخل کاف لوله تراشه و بوپيواکايين ۲۵٫۰ درصد در کاهش سه عارضه لوله گذاري داخل تراشه (سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم) هنگام برگشت بيماران تحت بيهوشي عمومي به حالت هوشياري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليدوکايين
مقاله بوپيواکايين داخل کاف
مقاله عوارض انتوباسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاليباف مراد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در بيماراني که تحت بيهوشي عمومي قرار گرفته اند، هنگام خروج از بيهوشي عوارضي نظير سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم به علت وجود لوله تراشه ايجاد مي شود. ما در اين مطالعه مقايسه بين تزريق داخل کاف لوله تراشه ليدوکايين ۲% و بوپيواکايين ۲۵٫۰% در کاهش سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم را انجام داده ايم.
روش کار: اين تحقيق يک مطالعه کارآزمايي باليني بوده و در آن ۹۵ بيمار کانديد جراحي هاي شکمي در بيمارستان زکريا تبريز در سال ۱۳۸۸ تحت بررسي قرار گرفتند. بيماران به دو گروه ۴۹ و ۴۶ نفره (به ترتيب گروه ليدوکايين و بوپيواکايين) تقسيم و داخل کاف لوله تراشه يک گروه ليدوکائين ۲% و در گروه ديگر بوپيواکايين ۲۵٫۰% تزريق شد و ۴ پارامتر سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم هنگام خروج از بيهوشي عمومي و خارج کردن لوله تراشه و همچنين مدت جراحي مطالعه گرديد. داده ها تحت آزمون مجذور کاي و در سطح معني داري P-value <0.05 مورد قضاوت واقع شدند.
يافته ها: بررسي هاي ما نشان داد که از ميان ۴۹ بيمار که کاف لوله تراشه آنها با ليدوکائين ۲% پر شده بود، تعـداد ۶ بيمار (۱۲٫۲%) عارضه سرفه را نشان دادنـد. اين رقم در مورد بوپيـواکايين ۵ نفر بود (۱۰٫۹%). عارضه زور زدن نيز در ۵ نفر از گروه ليدوکائين (۱۰٫۲%) ديده شد و ۵ نفر از گروه بوپيواکايين نيز اين عارضه را نشان دادند (۱۰٫۹%). از نظر بروز عارضه لارنگواسپاسم، در گروه ليدوکايين ۳ مورد (۶٫۱%) و در گروه بوپيواکايين ۲ مورد (۴٫۳%) اين عارضه را نشان دادند. ميانگين طول مدت جراحي در گروه ليدوکايين ۲٫۷±۵٫۷۲ دقيقه و در گروه بوپيواکايين ۴٫۹±۷۴ دقيقه بود.
نتيجه گيري: استفاده از ليدوکايين جهت تزريق داخل کاف لوله تراشه به منظور کاهش سرفه، زور زدن ولارنگواسپاسم حين خروج بيمار از بيهوشي نسبت به بوپيواکايين ارجحيت دارد.