مقاله مقايسه تاثير تمرينات استقامتي و مقاومتي بر عوامل خطرزاي قلبي – عروقي مردان جوان کم تحرک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تمرينات استقامتي و مقاومتي بر عوامل خطرزاي قلبي – عروقي مردان جوان کم تحرک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات مقاومتي
مقاله تمرينات استقامتي
مقاله عوامل خطرزاي قلبي – عروقي
مقاله مردان کم تحرک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير تمرينات استقامتي و مقاومتي بر عوامل خطرزاي قلبي – عروقي مردان جوان کم تحرک مي باشد. بدين منظور تعداد ۵۱ دانشجوي کم تحرک داوطلب از جامعه آماري دانشجويان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه به عنوان نمونه آماري انتخاب و تصادفي به سه گروه با ميانگين و انحراف استاندارد سن، قد و وزن گروه استقامتي: ۱۷ نفر، ۲۱±۱٫۷ سال، ۱٫۷۶±۰٫۱ سانتي متر و ۶۹٫۳±۶٫۱۹ کيلوگرم، مقاومتي: ۱۸ نفر ،۲۲±۲٫۲۳ سال، ۱٫۷۲±۰٫۱۲ سانتي متر و ۷۰٫۱۰±۶٫۹۴ کيلوگرم و کنترل: ۱۶ نفر، ۲۲±۳٫۴ سال، ۱٫۷۴±۰٫۰۸ سانتي متر و ۷۳٫۶±۴٫۸۸ کيلوگرم تقسيم بندي شدند. برنامه تمرين استقامتي شامل دويدن با شدت ۷۰ – ۶۰ درصد ضربان قلب ذخيره به مدت ۴۵ – ۳۰ دقيقه، ۳ جلسه در هفته و برنامه تمرين مقاومتي شامل ۷ حرکت اصلي که بصورت ۴ سري ۱۲ – ۱۰ تکراري با فواصل استراحتي ۶۰ تا ۸۰ ثانيه، ۳ جلسه تمرين در هفته بمدت ۱۲ هفته اجرا شدند. جهت تجزيه و تحليل نتايج از آزمون آناليز واريانس دوسويه با آزمون تعقيبي استفاده شد. نتايج آناليز واريانس دو سويه نشان داد، آزمودني هاي هر دو گروه تجربي افزايش معني داري را در حداکثر اکسيژن مصرفي نشان دادند. همچنين آزمودني هاي گروه تمرينات استقامتي کاهش شاخص توده بدني و درصد چربي بدن را نشان داد (P£۰٫۰۵). در گروه استقامتي سطح تري گليسريد ۸ %، کلسترول ۷ % و LDL-C 14% و در گروه مقاومتي سطوح تري گليسريد ۱۱ %، کلسترول ۷ % و LDL-C 12 % بطور معني داري کاهش يافت. سطوح HDL-C نيز در هر دو گروه استقامتي ۵ % و مقاومتي ۹ % بطور معني داري افزايش يافت P<0.05.