مقاله مقايسه تاثير تمرين درماني و بيوفيدبك روي بي اختياري ادرار بيماران مبتلا به MS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير تمرين درماني و بيوفيدبك روي بي اختياري ادرار بيماران مبتلا به MS
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولتيپل اسكلروزيس
مقاله بي اختياري ادرار،تمرينات سوييس بال
مقاله بيوفيدبك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: پورمومني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: چيت ساز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: پورعزيزي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علايي اسما
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس شايع ترين بيماري نورولوژي پيشرونده در افراد جوان بالغ مي باشد. اين بيماري باعث تخريب ميلين در آكسونهاي عصبي شده و در نتيجه ضايعات متفاوتي را به دنبال دارد كه يكي از اين مشكلات، اختلالات ادراري است. مشكلات ادراري، جنبه هاي مختلف زندگي روزانه بيمار را تحت تاثير قرار داده و يك تاثير منفي بر روي كيفيت زندگي اين بيماران به دنبال دارد. تمرين درماني و الكتروتراپي به عنوان دو روش موثر درماني در بهبود اختلالات مربوط به مشكلات ادراري بيماران MS قلمداد مي شوند كه نياز به تحقيقات گسترده تر در اين زمينه لازم به نظر مي رسد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع آينده نگر، شبه تجربي، غيرتصادفي و يك سويه كور بوده كه در سال ۸۷-۱۳۸۶ در كلينيك هاي فيزيوتراپي وابسته به دانشكده علوم توانبخشي اصفهان انجام شده است. در اين مطالعه ۴۲ بيمار با داشتن شرايط ويژه، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه ۲۱ نفره تقسيم شدند كه طي ۱۰ جلسه به صورت يك روز در ميان، يك گروه تحت درمان تمرينات سوييس بال و گروه ديگر تحت درمان بيوفيدبك قرار گرفتند. اطلاعات حاصل از انجام تمرينات، قبل از درمان، بعد از درمان و هنگام Follow up يك ماهه جمع آوري گرديد. به منظور بررسي ميزان بي اختياري ادرار از پرسشنامه ICIQUISF و براي بررسي كيفيت زندگي از پرسشنامه SF-36 و براي بررسي تاثير بي اختياري ادرار روي انجام فعاليتهاي روزمره(ADL)  بيماران از پرسشنامه P.I.I.Q استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل آماري نتايج به دست آمده از آزمون هاي موجود در نرم افزار SPSS ۱۳ استفاده شد.
نتايج: پس از بررسي هاي آماري مشخص گرديد كه بين ميزان بي اختياري ادرار بيماران قبل از درمان و بعد از درمان هم در گروه سوييس بال و هم در گروه بيوفيدبك اختلاف معني داري وجود داشت .(P<0.05) همچنين بين كيفيت زندگي بيماران هم از نظر فيزيكي و هم از نظر روحي رواني، قبل از درمان و بعد از درمان، در هر دو گروه سوييس بال و بيوفيدبك، اختلاف معني داري وجود داشت .(P<0.05)
بحث: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه هم تمرينات سوييس بال و هم بيوفيدبك باعث كاهش ميزان بي اختياري بيماران، بهبود كيفيت زندگي و انجام فعاليتهاي روزمره بيماران مي شود، ولي تمرينات سوييس بال در تداوم تاثير خود در كاهش ميزان بي اختياري ادرار و بهبود كيفيت زندگي بيماران از نظر فيزيكي نتايج بهتري را نسبت به بيوفيدبك از خود نشان داد. همچنين بيوفيدبك در زمينه انجام فعاليتهاي روزمره نتايج بهتري را نسبت به تمرين درماني از خود بر جا گذاشت.