مقاله مقايسه تاثير درماني پماد تريامسينولون موضعي داخل دهاني و محلول گياهي مورد در درمان ضايعات آفتي مينور دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير درماني پماد تريامسينولون موضعي داخل دهاني و محلول گياهي مورد در درمان ضايعات آفتي مينور دهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفت مينور
مقاله محلول مورد
مقاله تريامسينولون موضعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راد فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي ركسانا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي آبادي پريچهر
جناب آقای / سرکار خانم: خطيبي راز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آفت دهان به صورت زخم هاي منفرد يا متعدد دردناک عود کننده در مخاط دهان تظاهر مي يابد. تعدادي از بيماران مبتلا عودهاي مداوم را تا چندين سال نشان مي دهند، بنابراين آفات درمان ضرورت مي يابد. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير مقايسه اي پماد تريامسينولون موضعي داخل دهاني و محلول گياهي مورد در درمان آفت مينور دهان بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک پژوهش کارآزمايي باليني است که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي کردستان بر روي ۱۰۰ بيمار مبتلا به آفت دهان انجام شد. بيماران به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. به يک گروه از بيماران محلول مورد و به گروه ديگر پماد تريامسينولون موضعي داخل دهاني داده شد. يک هفته بعد اظهارات بيماران از لحاظ زمان برطرف شدن درد و بهبود کامل ضايعه دهاني از لحاظ قرمزي و زخم ثبت گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي و مجذور کاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: پس از درمان در گروه پماد تريامسينولون موضعي داخل دهاني و گروه محلول مورد پاسخ درماني ديده شد که از نظر ميزان پاسخ به درمان بين دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که محلول گياهي مورد در درمان آفت مينور دهان موثر است و اثرات درماني آن قابل مقايسه با داروي پماد تريامسينولون موضعي داخل دهاني مي باشد.