مقاله مقايسه تاثير درمان شناختي رفتاري با رويکرد اسلامي و درمان شناختي رفتاري کلاسيک بر سلامت رواني همسران شهدا و جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۸۲ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير درمان شناختي رفتاري با رويکرد اسلامي و درمان شناختي رفتاري کلاسيک بر سلامت رواني همسران شهدا و جانبازان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانبازان
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله روان درماني
مقاله سلامت رواني
مقاله شهدا
مقاله مذهب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجاهد عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: بخشاني نورمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر جهت بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر باورهاي مذهبي در کاهش مشکلات روان شناختي همسران شهدا و جانبازان طراحي شد.
روش کار: در يک کارآزمايي باليني دوسوکور طي  سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ در شهر زاهدان، ۶۰ نفر از همسران شهدا و جانبازان زاهدان که در پرسش نامه سلامت عمومي نمره غير طبيعي کسب کرده بودند و علايم اضطراب و افسردگي آنان نيز از طريق مصاحبه باليني مورد تاييد قرار گرفته بود، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه مساوي تقسيم شدند. گروه اول ۸ جلسه درمان شناخت رفتاري کلاسيک، گروه دوم ۸ جلسه درمان شناختي  رفتاري با رويکرد اسلامي و گروه سوم هيچ مداخله اي دريافت نکردند. پرسش نامه هاي سلامت عمومي و نگرش هاي ناکارآمد در ابتدا و انتهاي مداخله براي آزمودني ها تکميل شد. نمرات آزمون با روش آماري ANCOVA تحليل شدند.
يافته ها: تفاوت ميان نمرات ۳ گروه معني دار بود(P<01.0) . آزمون تعقيبي نشان داد که اگر چه هر دو گروه مورد درمان (شناختي رفتاري با رويکرد اسلامي و کلاسيک) نسبت به گروه شاهد بهبود معني داري را نشان مي دادند(P<01.0)  اما بين دو گروه با مداخلات درماني مختلف، تفاوت معني داري مشاهده نشد(P>05.0) .
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که درمان شناختي رفتاري مبتني بر رويکرد اسلامي اثري مشابه درمان شناختي و رفتاري کلاسيک دارد.