مقاله مقايسه تاثير دو آدامس معمولي و افزايش دهنده بزاق بر خشکي دهان بيماران کليوي تحت درمان همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو آدامس معمولي و افزايش دهنده بزاق بر خشکي دهان بيماران کليوي تحت درمان همودياليز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله آدامس
مقاله ترشح بزاق
مقاله بيوتن
مقاله اربيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نوگوراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده شكيبا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مشکلات بيماران تحت درمان همودياليز، خشکي دهان و عوارض آن مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف مقايسه يک نوع آدامس تخصصي افزايش دهنده بزاق و آدامس بدون قند معمولي بر ميزان ترشح بزاق بيماران همودياليزي انجام شد.
روش بررسي: اين کار آزمايي باليني متقاطع دوسوکور در طي دو دوره ۱۴روزه با فاصله يک هفته استراحت با همکاري سي بيمار داوطلب بخش همودياليز دو مرکز دياليز اصفهان صورت گرفت. بيماران به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. به هر گروه يک نوع آدامس تخصصي افزايش دهنده بزاق (بيوتن) و يا آدامس بدون قند معمولي (اربيت) داده شد تا به مدت ۱۴ روز، روزانه سه عدد در زمان احساس خشکي دهان به مدت حداقل ده دقيقه بجوند. دوره دوم، پس از گذشت يک هفته استراحت، با تعويض نوع آدامسها انجام گرفت. قبل از شروع مطالعه و پس از هر دوره، اقدام به اندازه گيري بزاق تحريکي شد نتايج با استفاده از آزمونهاي آماري t و Wilcoxon مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين مقدار ترشح بزاق بعد از جويدن هر دو آدامس به طور معناداري افزايش يافت ( P=0.012اربيت) و ( P<0.001بيوتن) ولي جويدن آدامس تخصصي نسبت به آدامس معمولي حدود ۱۲ برابر افزايش بزاق بيشتري را نشان داد. (P<0.001) از نظر ميزان رضايت مندي بيماران از تاثير آدامسها بر کاهش خشکي دهان، اکثر بيماران جويدن آدامس بيوتن را به آدامس اربيت ترجيح داده اند. (P<0.001)
نتيجه گيري: جويدن هر دو نوع آدامس بيوتن و اربيت در افزايش ترشح بزاق موثر است ولي بيوتن تاثير بسيار بيشتري دارد.