مقاله مقايسه تاثير دو روش آموزش از طريق تلفن همراه و سخنراني بر ميزان يادگيري هنرجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۵۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش آموزش از طريق تلفن همراه و سخنراني بر ميزان يادگيري هنرجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي آموزشي
مقاله آموزش از طريق تلفن همراه
مقاله سخنراني
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به سرعت فزاينده توليد دانش جديد و توسعه فن آوري هاي ارتباطي نظير تلفن همراه كه منابع و داده هاي مرتبط با هر موضوع را بدون محدوديت زماني و مکاني در اختيار فراگيران قرار مي دهد و با عنايت به جنبه هاي مثبت فراوان كاربرد آن در مدارس و ضرورت سازگاري با تغييرات و بهره گيري صحيح از اين فن آوري جديد، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش از طريق تلفن همراه بر ميزان يادگيري هنرجويان و مقايسه آن با روش آموزش سخنراني، در هنرستان کشاورزي خوشه هاي زرين شهرستان روانسر در استان کرمانشاه طراحي و در سال ۱۳۸۸ اجرا گرديد. طي يک مطالعه نيمه تجربي، ۳۰ هنرجوي پسر به عنوان نمونه به طور تصادفي انتخاب، و با توجه به سن، وضعيت تحصيلي، معدل و وضعيت اقتصادي خانواده به دو گروه همتا (۱۵ نفر آزمايش و ۱۵ نفر کنترل) تقسيم شدند. ابتدا با استفاده از آزمون ۱۰ سوالي بر اساس اهداف رفتاري درس، پيش آزمون انجام شد و سپس به گروه آزمايش از طريق تلفن همراه و به گروه کنترل از طريق سخنراني، طي دو جلسه دو ساعته، آموزش داده شد و با همان سوالات، پس آزمون انجام شد و با آزمون t مورد قضاوت آماري قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد با وجود اينکه هر دو روش آموزش سخنراني و آموزش از طريق تلفن همراه بر يادگيري هنرجويان تاثير مثبت دارد، ولي آموزش از طريق تلفن همراه نسبت به آموزش از طريق سخنراني تاثير بيشتري بر ميزان يادگيري هنرجويان داشت.