مقاله مقايسه تاثير دو روش آموزش رايانه اي و چهره به چهره بر تبعيت از رژيم غذايي بيماران پس از سکته قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش آموزش رايانه اي و چهره به چهره بر تبعيت از رژيم غذايي بيماران پس از سکته قلبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته قلبي
مقاله تبعيت
مقاله آموزش رايانه اي
مقاله آموزش چهره به چهره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: معماري اشرف الملوك
جناب آقای / سرکار خانم: شبان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري فر مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تبعيت از رژيم غذايي در کنترل بسياري از بيماري ها از جمله بيماري هاي قلبي و عروقي تاثير دارد. آموزش به بيمار يک روش ارزشمند در ارتقاي تبعيت از رژيم غذايي بيماران محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير دو روش آموزش رايانه اي و چهره به چهره بر تبعيت از رژيم غذايي بيماران پس از سکته قلبي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي، تعداد ۱۱۷ بيمار پس از بروز اولين حمله سکته قلبي که در بخش هاي مراقبت ويژه قلبي بيمارستان هاي امام خميني، شريعتي، اميراعلم و مرکز قلب تهران بستري بودند، به روش نمونه گيري در دسترس طي خرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹ انتخاب و به سه گروه تخصيص تصادفي يافتند. در گروه چهره به چهره، بيماران در دو جلسه در مورد رژيم غذايي آموزش ديدند. در گروه آموزش رايانه اي بيماران با کمک يک نرم افزار حاوي صوت، متن، تصوير و انيميشن در منزل همان محتواي آموزشي را دريافت کردند، در حالي که گروه شاهد آموزشي علاوه بر آموزش معمول در بيمارستان دريافت نکردند. سه ماه بعد بيماران از نظر تبعيت از رژيم غذايي بررسي شدند.
يافته ها: داده ها حاکي از همگن بودن سه گروه از لحاظ مشخصات فردي و بيماري (به جزء سابقه بيماري عروق کرونر) بود. در استفاده از گروه هاي غذايي ناسالم بين سه گروه تفاوت آماري مشاهده نشد. همچنين در استفاده از گروه هاي غذايي سالم بين دو گروه آموزش رايانه اي و چهره و چهره تفاوت آماري وجود نداشت. اما با مقايسه دو به دو گروه ها، در استفاده از گروه هاي غذايي سالم، گروه آموزش رايانه اي تبعيت بهتري در مصرف چربي هاي مفيد(p<0.01)  و جانشين هاي مفيد در گروه گوشت(p<0.01)  نسبت به گروه شاهد داشتند. همچنين گروه چهره به چهره تبعيت بهتري در مصرف گروه هاي غذايي سالم همچون جانشين هاي مفيد در گروه گوشت(p=0.04)  و چربيهاي مفيد(p=0.04)  نسبت به شاهد داشتند.
نتيجه گيري: آموزش رايانه اي و چهره به چهره هر دو به يک ميزان بر ارتقاي تبعيت از رژيم غذايي افراد پس از سکته قلبي موثر هستند. بنابراين با توجه به محدوديت زماني کارکنان پرستاري براي آموزش چهره به چهره بيماران، استفاده از رايانه مقرون به صرفه تر است.