مقاله مقايسه تاثير دو روش آموزش شيردهي با و بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده بر ميزان خود کارآمدي شيردهي در مادران نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۴۸ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش آموزش شيردهي با و بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده بر ميزان خود کارآمدي شيردهي در مادران نخست زا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي شيردهي
مقاله آموزش با دخالت مستقيم آموزش دهنده
مقاله آموزش بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اظهري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: باغاني رويا
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فدردي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خودکارآمدي عامل روانشناختي و انگيزشي مهم و قابل تغييري براي تداوم تغذيه با شير مادر است که باور و اطمينان فرد به توانايي خود در شيردهي انحصاري و موفق را در بر مي گيرد. بنابراين، با توجه به اهميت آموزش در افزايش خودکارآمدي، اين مطالعه با هدف مقايسه اثر دو روش آموزش شيردهي با دخالت مستقيم و بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده، بر ميزان خودکارآمدي شيردهي در زنان نخست زا انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي يک سو کور، تعداد ۱۲۴ زن نخست زا به روش نمونه گيري آسان انتخاب و به طور تصادفي در سه گروه قرار گرفتند. مادران طي دو ساعت اول بعد از زايمان، در يک گروه با استفاده از تصاوير و بدون کمک مستقيم آموزش دهنده و در گروه ديگر با کمک مستقيم آموزش دهنده در مورد وضعيت صحيح قرارگيري و چسباندن نوزاد به پستان به صورت فرد به فرد توسط يکي از پژوهشگران آموزش مي ديدند. افراد گروه کنترل، مراقبت معمول بخش را دريافت مي کردند. پيگيري واحدهاي آزمودني در هفته ۱ و ۴ و ۸ انجام شد. جمع آوري داده ها از طريق فرم هاي مصاحبه، معاينه و مشاهده، فهرست وارسي وضعيت شيردهي و فرم خودکارآمدي شيردهي انجام شد. جهت آناليز داده ها از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون آناليز واريانس يک طرفه، کروسکال واليس و آزمون ضريب همبستگي استفاده شد. مقدار pکمتر از ۰٫۰۵ معنادار و توان مطالعه ۸۰ درصد مي باشد.
يافته ها: ميانگين نمره خودکارآمدي در هفته ۱ در گروه آموزش بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده ۴٫۷۸±۵۹٫۹ و در گروه آموزش با دخالت مستقيم آموزش دهنده ۷٫۵۵±۵۴٫۵ و مراقبت معمول ۸٫۹۳±۵۳٫۳؛ در هفته ۴ در گروه آموزش بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده ۶٫۶۳±۶۳٫۲۸ و در گروه آموزش با دخالت مستقيم آموزش دهنده ۹٫۰۵±۵۸٫۷۸ و مراقبت معمول ۹٫۰۴±۵۶٫۱؛ در هفته ۸ در گروه آموزش بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده ۵٫۳±۶۶٫۷ و در گروه آموزش با دخالت مستقيم آموزش دهنده ۸٫۴±۶۱٫۷ و مراقبت معمول ۶٫۲±۶۰٫۹ بود که در هر سه دوره پيگيري اين اختلاف معنادار بود(P=0.0001) .
نتيجه گيري: آموزش نحوه شيردهي به نوزاد به صورت چهره به چهره و بدون دخالت مستقيم آموزش دهنده با افزايش خودکارآمدي شيردهي در ۸ هفته اول بعد از زايمان همراه است