مقاله مقايسه تاثير دو روش جراحي پيوند آزاد لثه و آلودرم بر افزايش عرض لثه كراتينيزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش جراحي پيوند آزاد لثه و آلودرم بر افزايش عرض لثه كراتينيزه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لثه
مقاله پيوند آزاد لثه
مقاله اسلولار درمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيب زاده نوري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سمسارها مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به مشكلات استفاده از روش جراحي پيوند آزاد لثه و وجود برخي گزارش ها در استفاده از الودرم در افزايش عرض لثه كراتينيزه، اين مطالعه با هدف مقايسه دو روش پيوند آزاد لثه و الودرم در افزايش عرض لثه كراتينيزه در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه با طراحي كارآزمايي باليني كنترل شده split mouth بر روي ۱۳ بيمار نيازمند افزايش عرض لثه كراتينيزه بر روي دندان هاي قرينه فك پايين به صورت مارجينال انجام گرفت. در دندان هاي مورد بررسي به طور تصادفي از پيوند آزاد لثه (شاهد)AlloDerm®  (مورد) استفاده گرديد. عرض لثه كراتينيزه قبل از جراحي و در ماه هاي اول و سوم بعد از جراحي اندازه گيري و ثبت شد. داده هاي نتايج با روش آماري paired t test مورد قضاوت آماري قرار گرفتند. بعد از گذشت سه ماه از انجام پيوند، از بافت لثه ترميم يافته در سمت شاهد و مورد بيوپسي به ابعاد ۲×۳ ميلي متر تهيه شد. بيوپسي حاصله در محلول فرمالين ۱۰ درصد به آزمايشگاه پاتولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي منتقل گرديد. پس از طي مراحل آزمايشگاهي، يافته هاي به دست آمده از ميكروسكوپ نوري از نظر خصوصيات در سمت مورد و شاهد با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: در گروه FGG افزايش عرض لثه كراتينيزه سه ماه بعد از درمان ۶٫۱±۰٫۸ ميلي متر و در گروه الودرم ۳٫۳±۰٫۸ ميلي متر گزارش گرديد (P<0.05). ميزان انقباض پيوند در گروه ۳۹±۰٫۹ FGG درصد و در گروه الودرم ۶۷±۰٫۸ درصد بود (P<0.05).
نتيجه گيري: استفاده از آلودرم براي افزايش عرض لثه كراتينيزه تاثير كمتري نسبت به پيوند آزاد لثه دارد ولي از نظر زيبايي داراي نتايج قابل قبول تري مي باشد.