مقاله مقايسه تاثير دو روش مراقبت کانگورويي و مراقبت مرسوم بر معيارهاي فيريولوژيک نوزادان کم وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه دانشكده پرستاري و مامايي از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو روش مراقبت کانگورويي و مراقبت مرسوم بر معيارهاي فيريولوژيک نوزادان کم وزن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معيارهاي فيزيولوژيک
مقاله نوزادان کم وزن
مقاله مراقبت کانگورويي
مقاله مراقبت مرسوم
مقاله بخش هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: مشدبري يلقي
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: وزن کم تولد مهم ترين شاخص مرگ در دوران کودکي مي باشد. اين گونه نوزادان قادر به تحمل تنش هاي فيزيولوژيکي نيستند لذا از مادر جدا شده و در داخل انکوباتور مراقبت مي شوند. جدايي نوزاد از مادر اين نوع نوزادان را در معرض خطرات زيادي قرار مي دهد. هدف اين مطاله مقايسه تاثير مراقبت کانگورويي و مراقبت مرسوم بر معيارهاي فيزيولوژيک نوزادان کم وزن بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه درسال ۱۳۸۷مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع کار آزمايي باليني بر روي ۸۰ نوزاد کم وزن بستري در بخش هاي مراقبت ويژه که بصورت تصادفي به دو گروه ۴۰ نفري تقسيم شدند انجام شد. نوزادان در گروه مراقبت کانگورويي به مدت يکساعت از انکوباتور خارج شده و بر روي سينه مادر قرار داده شدند. نوزادان گروه شاهد طبق روش معمول بخش شاخص هاي فيزيولوژيک شامل: ضربان قلب، درصد اکسيژن رساني خون شرياني دماي نوزاد و تعداد تنفس در دقايق ۳۰ و ۵۰ مراقبت بعد از برگرداندن نوزاد به کات اندازه گيري شد. اعتبار فرم جمع اوري اطلاعات از طريق اعتبار محتوا و اعتبار دستگاه ها با استناد به کارخانه سازنده و استفاده از ابزار استاندارد و مارک معتبر تاييد گرديد جهت بررسي پايايي شمارش تعداد تنفس از مشاهده همزمان استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين دو روش مراقبتي از نظر تغييرات معيارهاي فيزيولوژيک در حين مراقبت ها اختلاف معنادار آماري وجود ندارد (
p>0.05) بين تغييرات ضربان قلب و درصد اشباع اکسيژناسيون و تعداد تنفس ۵ دقيقه بعد از مراقبت نسبت به دقيقه ۵۰ اختلاف معنادار آماري وجود دارد (P=0.01، P=0.02 وp=0.03 ). ولي تغييرات دما با ۰٫۴۸=P اختلاف معنادار آماري نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد مراقبت کانگورويي مانند مراقبت مرسوم بر ثبات معيارها در حين مراقبت موثر است لذا مسوولين درمان مي بايست نسبت به آموزش مراقبت کانگورويي به مادران، پرستاران و کارکنان تيم بهداشتي اقدام نموده تا موانع اجرايي آن رفع گردد.