مقاله مقايسه تاثير دو نوع اتچمنت اوردنچر متکي بر دو ايمپلنت قدامي بر ميزان استرس وارده به ناحيه خلفي فک پايين با روش آناليز اجزا محدود به صورت سه بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو نوع اتچمنت اوردنچر متکي بر دو ايمپلنت قدامي بر ميزان استرس وارده به ناحيه خلفي فک پايين با روش آناليز اجزا محدود به صورت سه بعدي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمپلنت
مقاله اوردنچر
مقاله اتچمنت بار و بال
مقاله آناليز اجزا محدود (FEA)
مقاله ريج خلفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: آتش رزم پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميشاييل شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با انتخاب اتچمنت مناسب ميتوان زمينه را براي کم کردن تحليل ريج خلفي فک پايين و مشکلات جدي ناشي از آن کاهش داد. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير دو نوع اتچمنت اوردنچر متکي بر دو ايمپلنت قدامي بر ميزان استرس وارده به ناحيه خلفي فک پايين با روش آناليز اجزا محدود به صورت سه بعدي ميباشد.
مواد و روش ها: با استفاده از نرم افزارAnsys  مدل فک پايين از روي CT-Scan بيمار با دو ايمپلنت قدامي يک دفعه با اتچمنت نوع بار و دفعه ديگر با اتچمنت نوع بال شبيه سازي شد. پس از مدلسازي، نيروي دنچر فک مقابل در دو حالت: يکبار به صورت عمودي و متقارن در دو طرف فک (اکلوژن مرکزي) و بار ديگر به صورت مايل (حرکات طرفي) در يک سمت فک به عنوان سمت کارگر بر روي هر دو نوع اتچمنت اعمال شد.
يافته ها: دراوردنچر متکي بر ايمپلنت با اتچمنت بار، ميزان استرس بيشتري بر ناحيه خلفي ريج بي دنداني (ناحيه دندان مولر اول) نسبت به اتچمنت بال در حالت اکلوژن مرکزي وارد شد. در حرکات طرفي در سمت کارگر نيز نتايج مشابه با حالت اکلوژن مرکزي حاصل شد و ناحيه دندان شش در سمت کارگر متحمل استرس کمتري در استفاده از اتچمنت بال شد.
نتيجه گيري: اگر تنها دليل انتخاب نوع اتچمنت ميزان استرس وارده به ناحيه خلفي فک باشد و ساير شرايط يکسان و مطلوب در نظر گرفته شود، اتچمنت بال به دليل ايجاد استرس کمتر در اوردنچرهاي متکي بر دو ايمپلنت قدامي داراي ارجحيت مي باشد.