مقاله مقايسه تاثير دو نوع پنجه SACH و تک محوره بر مولفه هاي تعادلي راه رفتن در افرادمبتلا به قطع عضو زير زانوي يکطرفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۱۴ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير دو نوع پنجه SACH و تک محوره بر مولفه هاي تعادلي راه رفتن در افرادمبتلا به قطع عضو زير زانوي يکطرفه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطع عضو زير زانو
مقاله پروتز زير زانو
مقاله پنجه SACH
مقاله پنجه تک محوره
مقاله تعادل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي بي بي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب كاشاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير دو نوع پنجه SACH و تک محوره بر مولفه هاي تعادلي راه رفتن در افراد مبتلا به قطع عضو زير زانوي تروماتيک يکطرفه انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع متقاطع تصادفي شده است و بر روي ۵ زن قطع عضو زير زانوي تروماتيک انجام شد و نتايج به دست آمده با يک گروه کنترل ۱۰ نفره مقايسه شد. همه افراد شرکت کننده در مطالعه در گروه سني ميانسال بودند. افراد قطع عضو زير زانوي مراجعه کننده در صورت دارا بودن همه شرايط حضور در مطالعه، بر اساس نحوه تقسيم بلو ک هاي تصادفي به يکي از دو گروه A و B منتسب مي شدند: گروه A ابتدا با پنجه SACH و سپس با پنجه تک محوره مورد آزمون قرار گرفتند و در گروه B ترتيب انجام آزمون ها بالعکس بود. پس از اعمال تنظيمات استاتيک و دايناميک پروتز و انجام تمرينات راه رفتن، با استفاده از دستگاه کامپيوتري وضعيت گيري دايناميک بدن، به ترتيب آزمون هايWalk Across ، Sit To Stand، Tandem Walk گرفته شد. نتايج بدست آمده حاصل ميانگين سه بار تکرار انجام آزمون بود.
يافته ها: ميانگين سني گروه مورد ۲۶سال و ۳ ماه و ميانگين شاخصه جثه بدني آنها
۲۳٫۷۳ کيلوگرم بر مترمربع بود. اختلاف معناداري بين متغيرهاي سن، شاخصه جثه بدني، قد و وزن دو گروه مورد و شاهد در زمان ورود به مطالعه مشاهده نشد. آزمون هاي آماري T مستقل در گروه مورد با استفاده از دو پنجه SACH و تک محوره نشان داد که متغيرهاي عرض گام، طول گام سرعت راه رفتن و تشابه طول گام در اين دو حالت با يکديگر اختلاف معناداري ندارند. مقايسه تفکيکي اين دو پنجه با نتايج گروه شاهد طي آزمون هاي آماري T زوجي حاکي از چندين اختلاف بود از جمله ميانگين عرض گام گروه مورد با استفاده از پنجه تک محوره با ميانگين عرض گام گروه شاهد اختلاف معنادار داشت (p<0.05). همچنين طول گام گروه مورد با استفاده از پنجه SACH از ميانگين طول گام گروه شاهد کمتر بود (p<0.05).
نتيجه گيري: آزمون هاي آماري انجام شده در گروه مورد اختلاف معناداري را بين دو پنجه  SACH و تک محوره نشان نداد ولي مقايسه هاي تفکيکي به عمل آمده حاکي از تفاوت معنادار عرض گام راه رفتن با استفاده از پنجه تک محوره و طول گام با استفاده از پنجه SACH با ميانگين هاي بدست آمده از گروه کنترل بود که به نظر مي رسد ناشي از تفاوت هاي عملکردي اين دو پنجه در تامين حرکات اينورژن، اورژن و پلانتارفلکشن، دورسي فلکشن مي باشد.