مقاله مقايسه تاثير رمي فنتانيل و فنتانيل بر تغيرات فشار خون و آريتمي در بيماران کانديد جراحي عروقي کرونر در هنگام لوله گذاري تراشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه تاثير رمي فنتانيل و فنتانيل بر تغيرات فشار خون و آريتمي در بيماران کانديد جراحي عروقي کرونر در هنگام لوله گذاري تراشه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمي فنتانيل
مقاله فنتانيل
مقاله لوله گذاري تراشه
مقاله سوفنتانيل
مقاله جراحي عروق کرونري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني آريا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور رضاعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دنيوي ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استفاده از داروهاي مختلف براي کنترل تحريکات قلبي، عروقي ناشي از لارنگوسکپي و لوله گذاري تراشه در بيماران مختلف هنوز مورد بحث و مطالعه مي باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه رمي فنتانيل با فنتانيل بر تغييرات فشارخون سيستول، دياستول و فشار متوسط شرياني و تعداد نبض در بيماران کانديد جراحي عروق کرونر بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۶۴ بيمار کانديد جراحي عروق کرونر، در سه گروه رمي فنتانيل نيم ميکروگرم براي هرکيلو وزن، فنتانيل ۸ ميکروگرم براي هر کيلو وزن و روش معمول (فنتانيل دوز پايين يا سو فنتانيل) انجام گرفت. روش نمونه گيري به صورت مستمر بوده و به طور تصادفي درهر يک از اين گروهها قرار گرفتند. متغيرهاي هموديناميک در مراحل قبل از بيهوشي، بلافاصله بعد از بيهوشي و دقايق ۱، ۳، ۵، ۱۰ و بعد از انسزيون جراحي به روش مستقيم اندازهگيري و ثبت شد و p کمتر از ۵ درصد معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: فشارخون سيستول، دياستول و تعداد ضربان قلب در مراحل قبل از بيهوشي در بين گروهها تفاوت نداشت ولي بعد از القاي بيهوشي در گروه رمي فنتانيل کاهش بيشتري در متغيرهاي مذکور ايجاد شد و تغييرات هموديناميک در مراحل بعد از لوله گذاري تراشه در هر سه روش کنترل گرديد که اختلاف بين فشارخون سيستول و دياستول تا سه دقيقه بعد از لوله گذاري تراشه معني دار بود (به ترتيب با p=0.05 و p=0.03).
استنتاج: رمي فنتانيل و فنتانيل و روش روتين قادر به مهار تحريکات قلبي، عروقي ناشي از لارنگوسکپي و لوله گذاري تراشه در جراحي عروق کرونري مي شوند. ولي رمي فنتانيل بيش از دو داروي ديگر، حداکثر تا سه دقيقه بعد از لوله گذاري موثر بود.